1.       Położenie i granice Polski

·         Cechy położenia Polski

·         Powierzchnia Polski i długość granic

·         Sąsiedzi Polski

·         Granice na morzu (rodzaje, zasięg)

·         Położenie matematyczne, fizycznogeograficzne, geopolityczne

2.       Dzieje geologiczne obszaru Polski

·         Jednostki tektoniczne Polski (ogólnie)

·         Cechy i zasięg platformy wschodnioeuropejskiej

·         Budowa geologiczna Karpat

·         Najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski (te wybrane na lekcji)

·         Surowce mineralne (rodzaj, czas powstania, występowanie)

3.       Zlodowacenia

·         Pojęcia: glacjał, interglacjał

·         Zasięgi zlodowaceń (nazwy)

·         Pojęcie: rzeźba staroglacjalna, rzeźba młodoglacjalna, denudacja

·         Formy rzeźby młodoglacjalnej (rysunek, nazwy, krótki opis)

·         Formy powstałe w warunkach klimatu peryglacjalnego

·         Pojęcie: klimat peryglacjalny

·         Górskie formy polodowcowe (nazwy, krótki opis)

·         Pasy rzeźby na terenie Polski, cechy poszczególnych pasów

4.       Klimat Polski

·         Cechy klimatu Polski

·         Na czym polega przejściowość klimatu?

·         Pory roku w Polsce

·         Czynniki kształtujące klimat Polski

·         Masy powietrza kształtujące klimat Polski

·         Zróżnicowanie temperatury (lato, zima) i opadów

·         Zróżnicowanie długość trwania okresu wegetacyjnego

·         Bryza – rodzaje, występowanie, opisy\

·         Fen – opis, gradient sucho i wilgotno adiabatyczny, obliczenia

5.       Bilans wodny. Sieć rzeczna

·         Opis bilansu wodnego (przychód, rozchód, retencja)

·         Obszary niedoboru i nadwyżki wody

·         Zlewiska i dorzecza na terenie Polski

·         Pojęcie: asymetria dorzecza i powody

·         Ustrój rzek Polski (niżówki, wyżówki i ich przyczyny)

6.       Jeziora. Wody podziemne

·         Pojęcie: jeziorność

·         Jeziorność obszaru Polski

·         Znaczenie jezior

·         Typy genetyczne jezior, przykłady, krótki opisy, znajomość mapy

·         Rodzaje wód podziemnych

·         Rodzaje wód mineralnych

7.       Morze Bałtyckie

·         Cechy morza Bałtyckiego (m.in.głębokość max i śr.)

·         Zatoki, wyspy (mapa)

·         Geneza Bałtyku

·         Pływy, sejsze, falowanie

·         Rodzaje wybrzeża w różnych częściach Bałtyku

·         Zasolenie i jego przyczyny

·         Eutrofizacja wód, jej przyczyny i skutki

8.       Gleby

·         Profil glebowy (s.53)

·         Typy gleb

·         Rozpoznawanie gleb po profilach glebowych

·         Cechy poszczególnych gleb

·         Na czym polega degradacja gleb

·         Bonitacja – na czym polega i czemu służy

 

9.       Świat roślin i zwierząt

·         Pojęcie: relikty (przykłady)

·         Pojęcie endemity (przykłady)

·         Monokultura (przyczyny i skutki jej powstawania)

·         Rodzaje lasów (charakterystyczne drzewa)

·         Zasięgi występowania wybranych gatunków drzew

·         Torfowiska niskie i wysokie (gatunki roślin)

Praca klasowa „Azja” -klasa 2c gim, termin 23 lutego (poniedziałek),2 godz.lekcyjna

1.Mapa:

 • Góry: Ural, Wierchojańskie, Południowochińskie, Himalaje, Zagros, Kaukaz, Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, Ałtaj, Pamir, Hindukusz
 • Wyżyna: Irańska, Tybetańska, Mongolska, Środkowo-Syberyjska, Dekan
 • Niziny: Zachodnio-Syberyjska, Chińska, Gangesu, Indusu, Turańska, Mezopotamska
 • Rzeki: Ob z Irtyszem, Lena, Jenisej, Jangcy, Amur, Huang He (Rzeka Żółta) Ganges, Indus, Tygrys, Eufrat
 • Jeziora: Bajkał, Aralskie, Morze Kaspijskie
 • Morza: Czerwone, Arabskie, Południowo – chińskie, Żółte, Japońskie, Ochockie, Beringa
 • Zatoki: Bengalska, Perska
 • Wyspy: Cejlon, Sumatra, Jawa, Filipiny, Borneo, Japonia
 • Półwyspy: Arabski, Indyjski, Malajki, Indochiński, Koreański, Kamczatka
 • Państwa: Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Iran, Irak, Kuwejt, Syria, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Korea Południowa

2. Warunki naturalne:

 • obszary sesjmiczne
 • zróżnicowanie klimatyczne (klimatogramy! roślinność, przykłady zasięgu klimatu
 • rekordy przyrodnicze
 • monsun (rodzaje, kierunki wiania, pozytywne i negatywne skutki)

3. Ludnosć

 • liczba ludności (procent w liczbie ludności świata)
 • rasy z przykładami państw
 • Zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min.), obliczenia gęstości zaludnienia
 • eksplozja demograficzna
 • największe miasta
 • pojęcia: megalopolis, przyrost naturalny

4. Gospodarka:

 • pojęcia: PKB, tygrysy azjatyckie (i przykłady państw)
 • przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych
 • struktura PKB i struktura zatrudnienia charakterystyczna dla państw słabo i wysoko rozwiniętych (udział poszczególnych sektorów)
 • kultura ryżu (rola rolnictwa), uprawy roślin żywieniowych i eksportowych (kawa, herbata)
 • miejsca wydobycia najważniejszych surowców mineralnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny)
 • usługi

5. Chiny:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun
 • ludność (liczna ludności, największe miasta, program kontroli urodzeń)
 • gospodarka

6. Indie:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun,
 • ludność (liczba) zróżnicowanie rasowe, religia (hinduizm), system kastowy
 • gospodarka

7. Japonia

 • warunki naturalne (państwo wyspiarskie, klimat, obszar sejsmiczny)
 • ludność (liczba), megalopolis Nippon,
 • gospodarka (nowoczesna, rola przemysłu High-tech, nowoczesne usługi)

8. Bliski Wschód:

 • przykładowe państwa
 • środowisko przyrodnicze (klimat, pustynie)
 • Ludność (liczba), religia
 • gospodarka (złoża ropy naftowej), OPEC,
 • konflikty zbrojne

Nie ogłoszono kolejnej edycji konkursu fotograficznego 4 pory roku, ale jest za to taki:

REGULAMIN

Karta zgłoszenia

Proszę koniecznie przeczytać regulamin!

Za udokumentowane oddanie pracy (dostanę na maila kopię formularza i zdjęć) – w zależności od jakości 5 lub 6 cząstkowa (waga 8), za zdobycie miejsce „ocena do góry na koniec roku”.

Oprócz tego nagrody są naprawdę cenne: 750, 500 i 300 zł

termin wysyłania zdjęć: 16 marca
wyniki: 31 marca

Jak zwykle pomagam w wyborze zdjęć, doradzam, pomagam w wypełnieniu formularza, itp. Uwaga: zdjęcia nie mogą być robione w Legionowie:
Temat–w konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w dwóch
kategoriach:
a)człowiek i jego pasja
b)ekologia i sport

2.Zdjęcia muszą pochodzić z obszaru objętego działaniem
Organizatora, tj. gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (należące do powiatu legionowskiego), Dąbrówka, Radzymin (należące do powiatu wołomińskiego), Somianka (należąca do powiatu wyszkowskiego).

3.Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów.

4.Uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych w załączonym oświadczeniu, znajdującym się na Formularzu zgłoszeniowym.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie kolorowe lub czarno-
białe, utrwalone w postaci cyfrowej w formacie JPEG. Zalecany rozmiar to 8 Mpx w rozdzielczości 300 dpi. Dopuszcza się prace mniejsze z zaznaczeniem, że rozmiar nie może być niższy niż 5 Mpx w rozdzielczości 300 dpi (np. 2816×2112 to 5,95 Mpx).

2.Do każdej kategorii Uczestnik może nadesłać max. 20 zdjęć.

3.Fotografie nie mogą pochodzić z innych konkursów, być publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

4.Zdjęcia powinny być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem oraz dokładną nazwą sfotografowanego obiektu np.: ADAM_NOWAK_Czlowiek_w_Gorze.jpg

5 Fotografie ze znakami czy cyframi (np. daty) będą dyskwalifikowane.
6.Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć.

7.Zdjęcia można zgłaszać jedną z poniższych form:
a)w postaci załączników do wiadomości, przesłać pocztą elektroniczną na adres:konkurs@partnerstwozalewu.org.pl z
dopiskiem:
Konkurs fotograficzny LGD oraz nazwa kategorii, np. Konkurs fotograficzny
LGD człowiek i jego pasja. Dodatkowo, najpóźniej w ostatnim
dniu terminu przyjmowania prac, należy złożyć osobiście lub dosłać pocztą na adresy podane niżej podpisane formularze
zgłoszeniowe. Formularze dostarczone pocztą po terminie, zdyskwalifikują zgłoszenie.
b) zdjęcia zapisane na nośniku elektronicznym, wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, złożyć osobiście w zaklejonej kopercie
lub nadesłać pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 05-119 Legionowo
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny LGD

8.Do zdjęć należy dołączyć zbiorczy formularz zgłoszeniowy oraz, w razie korzystania z wizerunku innych osób niż autor zdjęcia, zgodę wskazaną w
§
8.Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 09.02 wracam do pracy. W związku z moją tygodniową nieobecnością zmieniły się terminy prac klasowych i kartkówek – dokonałam aktualizacji w librusie (terminarz).

W razie pytań proszę o kontakt na maila anna@bogacka.com.

1. Mapa
 • Niziny: Hudsońska. Zatokowa, Atlantycka, Orinoko, Amazonki, La PLaty
 • Wyżyny: Kolorado, Meksykańska, Gujańska, Brazylijska
 • Góry: Alaska, Brooksa, Kordyliery, Skaliste, Nadbrzeżne,Andy
 • Półwyspy: Alaska, Labrador, Floryda, Jukatan, Kalifornijski,
 • Wyspy: Kuba, Jamajka, Haiti, Ziemia Baffina
 • Zatoki: Alaska, Hudsona, Meksykańska
 • Morza: Baffina, Sargassowe
 • Rzeki: Jukon, Missisipi, Missouri, Rio Grande, Rzeka Św. Wawrzyńca, Amazonka, Orinoko, Parana, Paragwaj
 • Jeziora: Górne, Huron, Erie, Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Titicaca

2. Środowisko przyrodnicze:

 • pojęcia: Ameryka Łacińska, Ameryka Środkowa
 • południkowy układ rzeźby
 • strefy klimatyczno roślinne (temperatura, opady, roślinność, rodzaj klimatu, klimatogram)

3. Ludność i urbanizacja

 • rasy ludzkie
 • pojęcia: Metys, Mulat, Zambosi
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max.  i m.in. – przykłady)

4. Gospodarka

 • cechy państw Bogatej Północy i Biednego Południa

5. Stany Zjednoczone

 • warunki naturalne (położenie, południkowy układ rzeźby, klimat, tworzenie się huraganów, najważniejsze krainy geograficzne)
 • ludność i urbanizacja: liczba ludności, pojęcie: megalopolis, rasy ludzkie,  największe miasta)
 • gospodarka (cechy gospodarki, rolnictwa, przemysłu i usług

6. Brazylia

 • położenie geograficzne, najważniejsze krainy geograficzne
 • klimat i typ roślinności (selva, campos)sieć rzeczna, rola Amazonki
 • Ludność: liczba ludności, najważniejsze miasta, fawele i ich problemy
 • Gospodarka: cechy, surowce mineralne, rolnictwo
7. Obszary okołobiegunowe
 • pojęcia: Arktyka, Antarktyka
 • cechy klimatu okołobiegunowego polarnego i subpolarnego
 • Lądolód i jego cechy
 • sytuacja polityczna Antarktydy
 • polska stacja badawcza
8. Australia i Oceania
 • położenie geograficzne
 • warunki naturalne
 • pojęcie: endemity (przykłady endemitów australijskich)
 • klimat
 • rodzaje rzek (stałe, okresowe, epizodyczne)
 • najważniejsze krainy geograficzne
 • ludność: liczba mieszkańców, rasy, ludność rdzenna (Aborygeni)
 • największe miasta
 • gospodarka: rolnictwo (najważniejsze uprawy i hodowla zwierząt), surowce mineralne, rola usług

1. Liczba ludności świata i jej zmiany:

 • udział poszczególnych kontynentów w liczbie ludności świata,
 • pojęcia przyrost naturalny (dodatni i ujemny), eksplozja demograficzna
 • obliczenia współczynnika przyrostu naturalnego
 • największy i najmniejszy przyrost naturalny (przykłady państw)
 • model przejścia demograficznego (cechy etapów)
 • model przejścia epidemiologicznego

2. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

 • pojęcie: struktura wieku
 • zróżnicowanie średniej długości trwania życia (przykłady państw, s. 21)
 • przyczyny starzenia się społeczństw
 • pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji, zróżnicowanie na świecie
 • piramidy wieku i płci (społeczeństwo młode, zastojowe i regresywne: cechy)
 • struktura zatrudnienia: pojęcie i podział na grupy ekonomiczne
 • zmiany struktury zatrudnienia wraz z rozwojem gospodarczym (s.25)
 • rodzaje bezrobocia,
 • skutki bezrobocia

3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 • czynniki rozmieszczenia ludności
 • bariery osadnicze wraz z przykładami (mapa)
 • pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena
 • gęstość zaludnienia (obliczenia)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie, max. i min. (mapa s. 33)

4. Migracje na świecie

 • pojęcia: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji
 • obliczenia współczynnika  przyrostu rzeczywistego
 • podział migracji wraz z przykładami
 • czynniki wypychające i przyciągające
 • Pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

5. Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe.

 • odmiany ludzkie
 • zróżnicowanie językowe (podział języków indoeuropejskich wraz z przykładami)
 • zróżnicowanie religijne
 • cechy poszczególnych religii i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
 • kręgi cywilizacyjne (informacja „pod pierwszą kropką”, s.44)

6. Osadnictwo

 • kryteria wyróżniania miast
 • typy genetyczne wsi (rysunki)
 • nowe funkcje wsi
 • funkcje miast
 • typy fizjonomiczne miast

7. Urbanizacja na świecie

 • pojęcie: urbanizacja
 • płaszczyzny urbanizacji
 • fazy urbanizacji
 • wskaźnik urbanizacji(pojęcie i przykłady państw)
 • pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • typy zespołów miejskich wraz z przykładami

 

 

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)

2. Struktura płci i wieku

 • piramida płci i wieku społeczeństwa starzejącego i młodego (kształt, wartość przyrostu naturalnego, udział dzieci i osób starszych, przykłady państw, średnia długość trwania życia),
 • analiza piramidy płci i wieku ludności Polski w 2009 r. (str 62), wskazania i omówienie przyczyn niżu i wyżu demograficznego
 • średnia długość trwania życia kobiet i mężczyzn
 • przyczyny is skutki starzenia się społeczeństwa polskiego,

3. Rozmieszczenie ludności

 • gęstość zaludnienia (pojęcie, obliczenia, wartość dla Polski)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce

4. Migracje

 • pojęcia: emigracja, imigracje, reemigracja, repatriacja
 • migracje wewnętrzne, ich przyczyny i główne kierunki
 • migracje zewnętrzne ich przyczyny i główne kierunki,
 • Pojęcia: saldo migracji, przyrost rzeczywisty (obliczenia)
 • Polonia (największe skupiska, państwa)

5. Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy.

 • pojęcia: struktura zatrudnienia
 • struktura zatrudnienia w Polsce w 2008 r.
 • województwa o największym udziale ludności zatrudnionej w: rolnictwie, przemyśle i usługach
 • pojęcie: stopa bezrobocia (definicja, obliczenia, jednostka)
 • emigracja zarobkowa, przyczyny, kierunki, zmiany po 2004 r.

6. Struktura narodowościowa. Społeczności etniczne

 • pojęcie: państwo wielonarodowościowe, państwo jednolite narodowościowo (a Polska w XX-XXI w), przyczyny zmian
 • pojęcie: mniejszość narodowa
 • najważniejsze mniejszości narodowe w Polsce (liczebność, lokalizacja na mapie)
 • pojęcie: społeczności etniczna
 • najważniejsze społeczności etniczne (liczebność, lokalizacja na mapie).

7. Urbanizacja

 • pojęcia: miasto, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji
 • liczba miast w Polsce,
 • zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w Polsce
 • zróżnicowanie miast pod względem liczby mieszkańców
 • 5 największych miast w Polsce
 • pojęcie: aglomeracja, typy aglomeracji, przykłady
 • funkcje miast (str.78)
 • problemy mieszkańców dużych miast

Na chwilę obecną (14.12, godz.14.00) sprawdziłam i oceniłam (oceny wstawione w Librusie) wszystkie prace długoterminowe (obowiązkowe) i dodatkowe (nieobowiązkowe), które dotarły do mnie do dziś włącznie.

Jeśli uważacie, że Wasza praca nie została oceniona proszę o kontakt osobisty lub mailowy anna@bogacka.com.

Nieprzekraczalny termin: 12 grudnia

Przypominam, że można wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze

Klasy: 1abc gim, 2abcd gim, 3abc gim, 1AC LO, 3A LO

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie

 

KLASY 1abc gim – Temat: Trzęsienia Ziemi

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami trzęsień Ziemi
 • przyczyny trzęsień Ziemi
 • najsilniejsze trzęsienia Ziemi w historii
 • Skutki trzęsień ZIemi
 • Tsunami
 • Trzęsienia Ziemi w Polsce
 • Zdjęcia

KLASY 2abcd gim – Temat: Turystyka górska w Europie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym górami w Europie
 • najważniejsze walory turystyczne gór
 • przykłady turystyki kwalifikowanej
 • znane kurorty górskie
 • Zdjęcia

KLASY 3abc gim – Temat: Rekordy geograficzne w Polsce

Elementy obowiązkowe:

 • rekordy przyrodnicze (dotyczące środowiska przyrodniczego) – opis wraz z załączoną mapą, uwzględniającą lokalizację danego miejsca
 • porównanie rekordu w „Polsce” z rekordem na świecie
 • zdjęcia,
 • wykresy

 

KLASY 1AC LO – Temat: Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia

KLASY 3 LO – Temat: Efekt cieplarniany – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące efektu cieplarnianego
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

Praca długoterminowa klasy 1AC LO

Temat: Charakterystyka wybranej organizacji międzynarodowej

Termin:

1C LO – 8 grudnia

1A LO – 9 grudnia

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie

 

Elementy obowiązkowe:

 • Temat
 • Mapa, z zaznaczonym państwami członkowskimi, skalą i legendą
 • Przyczyny powstania danej organizacji (z zaznaczeniem, które są przyczynami: politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, itp.)
 • Krótka historia funkcjonowania danej organizacji, zachodzące w niej zmiany
 • Najważniejsze założenia funkcjonowania, cele
 • Przykłady rozwiązywania konkretnego problemu przez daną organizację
 • Pozytywne i negatywne skutki przynależenia do danej organizacji dla państw członkowskich
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia