Drodzy uczniowie,

wypoczywajcie (zawsze z głową i bezpiecznie), zbierajcie siły na następny rok szkolny. Niektórzy z Was mają przed sobą maturę (pozdrawiam 2A LO, której przez ostatni tydzień nie widziałam), inni egzamin gimnazjalny, pozostali dosyć trudną klasę 2.

Uczniów klas 2 i 3 gimnazjum zachęcam do zajrzenia w program merytoryczny konkursu kuratoryjnego z geografii, tytuł laureata tego konkursu daje Wam duże uprawnienia, więc zachęcam do solidnego przygotowania i udziału, a ja ze swojej strony obiecuję przygotować materiały i pomóc ogarnąć wiedzę z wymienionego zakresu:

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII 2014/2015

1. Mapa Afryki:

 • Góry: Przylądkowe, Smocze, Atlas
 • Wyżyny:Abisyńska, Wschodnioafrykańska
 • rzeki: Nil, Niger, Zambezi, Limpopo, Oranje
 • Morze: Czerwone, Śródziemne,
 • Kotliny: Górnego Nilu, Czadu, Kongo, Kalahari,
 • Jeziora: Wiktorii, Tanganika, Niasa (Malawi)
 • Pustynie: Arabska, Libijska, Sahara, Kalahari, Namib
 • Państwa: Egipt, RPA, Libia, Algieria, Tunezja, Maroko, Nigeria

2. Warunki naturalne:

 • rodzaje klimatu (klimatogram; opady, temperatura, roślinność, s.12-13)
 • rodzaje rzek: stałą, okresowa, epizodyczna (pojęcia)
 • pojęcie: wadi (ued)

3. Ludność:

 • rasy (podwójne nazewnictwo), przykłady obszarów, na których przeważa dana rasa
 • pojęcie: eksplozja demograficzna, przyrost naturalny
 • obliczenia przyrostu naturalnego
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min. – przykłady)
 • pojęcie: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji
 • problemy mieszkańców Afryki
 • HDI (4 kryteria, przykłady państw, cechujących się słabymi średnim rozwojem społecznym)

4. Gospodarka

 • 3 sektory gospodarki
 • cechy gospodarki Afryki
 • rolnictwo w Afryce (m.in. rośliny żywieniowe i eksportowe)
 • najważniejsze surowce mineralne (z przykładami państw)

5.Egipt:

 • położenie Egiptu
 • pustynie i klimat
 • rola Nilu
 • Ludność: liczba ludności, rasy, przyrost naturalny
 • gospodarka: znaczenie wydobycia surowców mineralnych (przykłady) i turystyki

6. RPA:

 • położenie RPA
 • klimat, wpływ ciepłego i zimnego prądu Morskiego
 • kraj wyżynno górzysty (wyżyna Weld)
 • Ludność: liczba ludności, rasy,
 • pojęcie: apartheid
 • gospodarka: uprawa roślin (przykłady), chów zwierząt, surowce mineralne

1. Liczba ludności świata i jej zmiany

 • Wpływ rewolucji agrarnej i rewolucji przemysłowej na zmiany liczby ludności
 • obliczanie wskaźnika dynamiki
 • pojęcie: eksplozja demograficzna, przyrost naturalny (dodatni i ujemny),
 • liczba ludności poszczególnych konytnentów
 • zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie (przykłady państw)
 • obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego

2. Rozwój demograficzny

 • teoria rozwoju demograficznego (wskaźniki, fazy, piramidy ludności, przyczyny zmian)
 • model przejścia emidemiologicznego
 • przyczyny i skutki eksplozji demograficznej
 • struktura wieku: państwa młode i stare (przykłady państw)
 • obliczanie wskaźnika feminizacji i maskulinizacji
 • skutki starzenia się społeczeństw
 • typy demograficzne społeczeństw

3. Rozmieszczenie ludności na swiecie

 • pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena (wraz z przykładami)
 • czynniki rozmieszczenia ludności
 • bariery osadnicze (wraz z przykładami)
 • obliczanie wskaźnika gęstości zaludnienia
 • obszary o dużej i małej gęstości zaludnienia na świecie (wraz z powodami)

4. Migracje:

 • pojęcia: emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja, saldo migracji (dodatnie, ujemne)
 • obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego
 • klasyfikacja migracji (rodzaje, opisy)
 • kraje emigracyjne i imigracyjne
 • przyczyny migracji zagranicznych
 • skutki migracji zagranicznych

5. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności

 • odmiany ludzkie
 • podział indoeuropejskiej rodziny językowej wraz z przykładami (s. 57)
 • Zróżnicowanie narodowościowe, przykłady państw wielonarodowościowych i jednolitych narodowościowo

6. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności

 • podział religii
 • cechy charakterystyczne religii
 • struktura wyznaniowe na świecie (s. 61)
 • wpływ religii na gospodarkę i społeczeństwo
 • kręgi kulturowe, wraz z cechami charakterystycznymi

7. Struktura zawodowa ludności

 • podział ludności ze względu na źródło utrzymania i zdolność do aktywności zawodowej
 • obliczanie współczynnika aktywności zawodowej
 • struktura zatrudnienia
 • fazy rozwoju gospodarczego
 • Obliczanie współczynnika bezrobocia
 • rodzaje bezrobocia
 • negatywne i pozytywne skutki bezrobocia

8. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata

 • czynniki wpływające na stan zdrowia
 • przyczyny i skutki chorób
 • choroby cywilizacyjne
 • choroby typowe dla państw słabo i wysoko rozwiniętych
 • główne przyczyny zgonów na świecie

9. Osadnictwo miejskie i wiejskie

 • nowe funkcje wsi
 • typy genetyczne wsi
 • fizjonomia miast (miasto arabskie, amerykańskie, wschodnioazjatyckie, europejskie)
 • funkcje miast
 • urbanizacja i jej płaszczyzny
 • fazy urbanizacji
 • zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji na świecie (max. i min.)
 • typy zespołów miejskich wraz z przykładami
 • przyczyny i skutki urbanizacji

1. Mogę zabrać nieograniczoną liczbę grup. Proszę utworzyć 3-osobowe zespoły i zgłosić ich skład jak najszybciej do mnie. Nie będzie szkolnych eliminacji.

2. Konkurencje sportowe nie będą typowo sportowe, tylko związane z żywnością np. przenoszenie jajka na łyżce.

Finał: 28.05, wyjazd z Legionowa do Serocka o godz. 7.30.

Informuję, że zabiorę ze sobą parowar i prawdopodobnie małego grilla, z których będziecie mogli skorzystać.

 

Zachęcam do obejrzenia zdjęć z poprzedniego konkursu.

Jak widać liczy się całokształt: dekoracja talerzy, stołu, stroje, a nawet plakaty.

Materiały do nauki do quizu:

http://www.superpharm.pl/poradniki/czytaj/jak-prowadzic-zdrowy-styl-zycia/http://www.aktywniepozdrowie.pl/jak-dziaa-nasz-organizm

http://zdrowo.info.pl/

http://www.superpharm.pl/poradniki/czytaj/dieta-czym-jest-zbilansowana-dieta-na-czym-dokladnie-polega/

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/Prawid%C5%82owo%20zbilansowana%20dieta%20i%20aktywno%C5%9B%C4%87%20fizyczna%20jako%20niezb%C4%99dny%20element%20zdrowego%20stylu%20%C5%BCycia.pdf

Gimnazjum nr 2, podczas finału w dniu 27 maja 2014 r., będą reprezentować:

Aleksandra S., kl 1a

Piotr K., klasa 3a

Marta Grab., klasa 3a

Kamil K., klasa 3a

 

Wszystkim uczniom dziękuję za udział w eliminacjach.

W dniu 9 maja (piątek) – kartkówka z mapy świata (państwa wspominane, wymieniane, lokalizowane na lekcjach). Proszę się przygotować.

Proszę w szczególności powtórzyć zagadnienia:

 1. Typy wybrzeży, geneza, podobieństwa, różnice, miejsce występowania.
 2. Biegi rzeki: procesy, formy, charakterystyka.
 3. Charakterystyka planet.
 4. Obliczenia wysokości Słońca w dniach charakterystycznych.
 5. Klimat: rozpoznawanie klimatogramów, dopasowanie klimatogramów do miejsc na mapie, cechy klimatów.
 6. Wydarzenia w okresach/epokach geologicznych.
 7. Wietrzenie: rodzaje, przykłady, strefy, czynniki wpływające na intensywność wietrzenia.
 8. Analiza przekroju geologicznego np. zasada superpozycji, zaburzeń tektonicznych, budowa fałdu, monoklina.
 9. Czynniki, procesy i formy charakterystyczne dla działalności:lodowców i lądolodów, wiatru, morza.
 10. Gleby (charakterystyka gleb).
 11. Czas słoneczny – zadania obliczeniowe.
 12. Oświetlenie Ziemi w 4 dniach charakterystycznych.

Eliminacje do konkursu „Legionowo – moje miasto, mój dom”

- konkurs dla gimnazjalistów,

termin: 6 maja na zajęciach koła geograficznego

Celem jest wyłonienie 4-osobowej drużyny, która będzie reprezentować gimnazjum nr 2 na finale w dniu 27 maja 2014 r.

Regulamin Międzyszkolnego Turnieju Legionowo

Zagadnienia: www.legionowo.pl

 • położenie
 • historia
 • środowisko
 • współpraca zagraniczna
 • honorowi obywatele miasta
 • zasłużeni dla Miasta Legionowo
 • znajomość mapy

 

REGULAMIN KONKURSU GASTRONOMICZNEGO „SMACZNY I ZDROWY FESTIWAL MAJOWY”

eliminacje szkolne (jeśli będą potrzebne): 13 maja na zajęciach koła geograficznego – konkurs dla gimnazjalistów

2. Drugi etap:

a) quiz wiedzy o zdrowym stylu życia,

b) sporządzanie i prezentacja wykonanych potraw przez drużyny konkursowe:

Sałatka/surówka,Napój.

b) rywalizacja sportowa

c) termin konkursu: 28.05.2014 r.

Zapewniamy:

a) sprzęt do sporządzania potraw (drobny sprzęt kuchenny),

b) zastawę stołową i niezbędne akcesoria,

c) wydzielone miejsca do sporządzania.

3. Plan dnia:

a) 8.30 Przyjazd uczestników konkursu,

b) 9.00 – 10.00 Prelekcja na temat zdrowego stylu życia oraz Quiz

c) 10.30 – 12.30 Sporządzanie potraw i ich prezentacja

d) 13.00 – 14.00 Rywalizacja sportowa

e) 14.00 – 15.00 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

Regulamin

 

 

WIOSNA – KONKURS fotograficzny – Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie - konkurs dla uczniów gimnazjum i LO

Dla wielbicieli fotografowania ogłosiliśmy V edycję konkursu „Powiat legionowski – 4 pory roku w obiektywie”. W wiosennym etapie konkursu przewidziano pulę nagród o łącznej wartości 3.000 złotych. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy, którzy ukończyli 13 lat*

Nazwa wydarzenia: WIOSNA – KONKURS fotograficzny – Powiat Legionowski – 4 pory roku w obiektywie
Organizator: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Wydział Promocji i Spraw Społecznych; tel. 22 764 0 595
Data rozpoczęcia: 04.02.2014., godz. 12:00
Data zakończenia: 16.06.2014., godz. 23:59
Miejsce, ulica: ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo

Ważne jest, aby fotografie wykonane były na terenie powiatu legionowskiego. A gdzie warto być i co zobaczyć? Na stronie powiat-legionowski.pl i jezioro.zegrzynskie.pl w zakładce ‚WYDARZENIA’ znajduje się aktualna lista zaproszeń do udziału w różnych tematycznie – kulturalnych, sportowych czy oświatowych imprez. Zachęcamy do wędrówki szlakiem Polski Walczącej po miejscach historycznych. Dokumentacje fotograficzne ze szlaku, będą cennym zbiorem również do publikacji m.in. na stronie portalu szlak.powiat-legionowski.pl

 

Jak wziąć udział w konkursie?   Wystarczy wysłać opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, tytułem oraz nazwą sfotografowanego obiektu zdjęcia na  konkurs@powiat-legionowski.pl

(Maksymalna liczba nadesłanych zdjęć to 20 szt. w formacie JPEG – min. 5 Mpx w rozdzielczości 300 dpi)

Ze strony powiat-legionowski.pl pobrać można Formularz, który wypełniony należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w starostwie.

Spośród nadesłanych prac w ramach każdej z pór roku, jury wyłoni zdobywców nagrody rzeczowej głównej o wartości 500 zł każda oraz minimum 3 wyróżnienia o wartości 250 zł każda.

Tematyka konkursu to:

Architektura – współczesna i zabytkowa – przestrzeń, wnętrza i otoczenie.
Ludzie i wydarzenia – wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe, odbywające się na terenie powiatu.
Przyroda – krajobraz powiatu; przestrzeń wokół Jeziora Zegrzyńskiego.

Materiały powtórzeniowe

Materiały-powtórzeniowe-nr-4

Zakres: Obliczenia w geografii

 

Kartkówka powtórzeniowa nr 3 część 1

Kartkówka powtórzeniowa 3 część 2

Zakres:

 • Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
 • Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
 • Klimat i klimatogramy

Kartkówka powtórzeniowa 2 – zakres:

 • czas słoneczny
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
 • strefy oświetlenia Ziemi
 • linia zmiany daty
 • przesilenia i równonoce

Kartkówka powtórzeniowa nr 1

 • skala
 • współrzędne geograficzne
 • metody prezentacji zjawisk na mapach

Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa

Obecnie na Liście znajduje się 14 obiektów z Polski

Stare Miasto w Krakowie

Miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 r., czyli jako jedno z pierwszych 12 obiektów na świecie. Obszar wpisany obejmuje Stare Miasto w obrębie dawnych murów, Wzgórze Wawelskie oraz dzielnicę Kazimierz ze Stradomiem. W 2010 r. została utworzona strefa buforowa dla obszaru wpisanego.

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

Podobnie jak Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana w 1978 r., jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie. W 2013 roku wpis rozszerzono o Kopalnią Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce, zmieniając nazwę wpisu. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni są wpisem seryjnym.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
Tereny byłych obozów Auschwitz-Birkenau zostały wpisane w 1979 r. na podstawie kryterium VI. Na Liście Światowego Dziedzictwa reprezentują wszystkie obozy koncentracyjne i obozy zagłady na świecie.

Puszcza Białowieska/Białowieżskaja Puszcza
Obiekt transgraniczny polsko-białoruski

W 1979 r. na Listę Światowego Dziedzictwa została wpisana część obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. Białoruska część Puszczy Białowieskiej została wpisana w 1992 r. jako rozszerzenie wcześniejszego wpisu.

Stare Miasto w Warszawie
Wpis w 1980 r.

W sierpniu 1944, w czasie Powstania Warszawskiego, przeszło 85% zabudowy Starego Miasta zostało zniszczone przez oddziały hitlerowskie. Po wojnie, z woli społeczeństwa, podjęto trwające pięć lat dzieło odbudowy, pieczołowicie restaurując kościoły, pałace oraz Rynek Starego Miasta. Jest to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z nieprzerwanego ciągu historycznego, od XIII do XX wieku.

Stare Miasto w Zamościu
Zespół urbanistyczny wpisany w 1992 r.

Średniowieczny zespół miejski Torunia
Obszar wpisany w 1997 r.

Toruń zawdzięcza swe początki Zakonowi Krzyżackiemu, który w połowie XIII w. zbudował tu zamek, mający służyć za bazę wypadową do podboju i ewangelizacji Prus. Miasto, należące do Hanzy, wkrótce zaczęło odgrywać istotną rolę handlową. O jego randze świadczą liczne okazałe, XIV i XV-wieczne budowle publiczne i prywatne (m.in. Dom Kopernika), wznoszące się na Starym i na Nowym Mieście.

Zamek krzyżacki w Malborku
Wpis w 1997 r.

XIII-wieczny, warowny klasztor Zakonu Krzyżackiego został znacznie rozbudowany i upiększony po 1309 roku, kiedy przeniesiono tu z Wenecji siedzibę Wielkiego Mistrza. Ten znakomity przykład średniowiecznego zamku ceglanego popadł następnie w ruinę, ale został pieczołowicie odrestaurowany na przełomie XIX i XX w. To właśnie w Malborku powstało wiele obowiązujących dzisiaj technik konserwatorskich. Po poważnych zniszczeniach w czasie II Wojny Światowej, zamek został ponownie odrestaurowany na podstawie szczegółowej dokumentacji opracowanej przez jego wcześniejszych konserwatorów.

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy
Zespół wpisano w 1999 r.

W Kalwarii Zebrzydowskiej uderza malowniczy krajobraz kulturowy o wymowie duchowej. Otoczenie naturalnei, w które wpisują się symboliczne miejsca odnoszące się do Męki Pańskiej oraz do życia Matki Boskiej, pozostało prawie niezmienione od XVII w. Kalwaria Zebrzydowska nadal stanowi cel pielgrzymek.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
Kościoły zostały wpisane w 2001 r. na podstawie kryteriów III, IV i VI.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej, zostały wzniesione na Śląsku w połowie XVII w., w następstwie Pokoju Westfalskiego, regulującego kwestie religijne. Ograniczone warunkami politycznymi i materiałowymi, świadczą o poszukiwaniu wolności religijnej i przyjmują formy wyrazu właściwe kościołom katolickim, lecz mało rozpowszechnione w tradycji luterańskiej.

Drewniane kościoły południowej Małopolski
Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa
Wpis w 2003 r.

Drewniane kościoły południowej Małopolski stanowią wyjątkowy przykład różnych aspektów tradycji budowlanych kościołów średniowiecznych w kulturze rzymsko-katolickiej. Do ich budowy wykorzystano technikę zrębową, rozpowszechnioną w Europie Północnej i Wschodniej od średniowiecza. Kościoły powstawały z fundacji rodzin szlacheckich i były symbolem prestiżu. Stanowiły interesującą alternatywę dla budowli murowanych, powstających w miastach.

Park Mużakowski
Obiekt transgraniczny polsko-niemiecki
Wpis w 2004 r.

Park krajobrazowy o powierzchni 559,90 hektarów, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka, został stworzony przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau w latach 1815-1844.

Hala Stulecia we Wrocławiu
Wpis w 2006 r.

Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod swoją pierwotną nazwą, jako Hala Stulecia (Centennial Hall in Wrocław). Jest to nazwa znana powszechnie i stosowana przez badaczy architektury od chwili wzniesienia tej monumentalnej budowli do czasów obecnych.

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
seryjny wpis transgraniczny polsko-ukraiński

Wpis obejmuje 16 wybranych cerkwi, z których osiem znajduje się na terytorium Polski i osiem na Ukrainie. Są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (Podkarpacie) i cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (Małopolska) i osiem na Ukrainie (cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu (obwód lwowski), cerkiew Św. Ducha w Rohatyniu i cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym (obwód iwanofrankowski), cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała w Użoku (obwód zakarpacki).