Praca dodatkowa – nieprzekraczalny termin do 08.01.2017

Klasy 3a,b gimnazjum

Temat: Czy Polska jest atrakcyjna turystycznie?

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • walorów przyrodniczych i kulturowych Polski
 • pokazanie ich unikatowości w skali europejskiej
 • mocnych i słabych stron, które przysłużą się lub ograniczą rozwój turystyki w Polsce

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi miejscami
 • Opis poszczególnych walorów turystycznych
 • możliwości dalszego rozwoju turystyki w Polsce
 • Zdjęcia

klasa 1A, 2A, 2B LO

Temat: Globalizacja – szansa, czy zagrożenie?

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • najważniejszych przyczyn globalizacji
 • zdefiniowanie pojęcia: globalizacja
 • opis płaszczyzn globalizacji
 • przedstawienie konkretnych przykładów globalizacji
 • diagnoza postępu globalizacji w przypadku Polski
 • szanse i zagrożenia płynące z globalizacji

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi opisywanymi miejscami
 • Zdjęcia
 • literatura.

Klasa 3A LO

Temat: Od państwa młodego do starzejącego się

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • przykładów państw młodych i starzejących się
 • piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny zróżnicowania struktury wg płci i wieku na konkretnych przykładach państw młodych i starzejących się
 • najważniejsze zagrożenia związane z daną strukturą płci i wieku
 • analiza struktury płci i wieku dla Polski
 • skutki występowania danej piramidy z podziałem na gospodarcze i społeczne

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi państwami
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

Klasa 3A LO – GEOGRAFIA POLITYCZNA

Temat: Szanse i zagrożenia dla współczesnej sytuacji gospodarczej Polski

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • bieżącej sytuacji gospodarczej kraju (struktura PKB, struktura zatrudnienia)
 • uwarunkowania wewnętrzne (krajowe) i zewnętrzne (międzynarodowe) sytuacji gospodarczej
 • przyczyny kondycji gospodarczej Polski
 • zagrożenia dla polskiej gospodarki
 • prognoza zmian gospodarczych Polski
 • Szanse za dla sytuacji gospodarczej Polski

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą)
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)
 1. Położenie i granice Polski

·         Cechy położenia Polski

·         Powierzchnia Polski i długość granic

·         Sąsiedzi Polski

·         Granice na morzu (rodzaje, zasięg)

·         Mapa administracyjna Polski (województwa i stolice)

2.       Dzieje geologiczne obszaru Polski

·         Najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski (te wybrane na lekcji)

3.       Zlodowacenia

·         Zasięgi zlodowaceń (nazwy)

·         Pojęcie: rzeźba staroglacjalna, rzeźba młodoglacjalna,

·         Formy rzeźby młodoglacjalnej (rysunek, nazwy, krótki opis)

·         Górskie formy polodowcowe (nazwy, krótki opis)

4. Ukształtowanie powierzchni Polski – Pasy rzeźby na terenie Polski, cechy poszczególnych pasów

5. Surowce mineralne (rodzaj, czas powstania, występowanie – mapa)

6.       Klimat Polski

·         Cechy klimatu Polski

·         Na czym polega przejściowość klimatu?

·         Czynniki kształtujące klimat Polski

·         Masy powietrza kształtujące klimat Polski

·         Zróżnicowanie temperatury (lato, zima) i opadów

·         Zróżnicowanie długość trwania okresu wegetacyjnego

·         Bryza – rodzaje, występowanie, opisy

·         Fen – opis,

7.       Wody powierzchniowe

·         Zlewiska i dorzecza na terenie Polski

·         Pojęcie: asymetria dorzecza i powody

·         Cechy Wisły i Odry

·         Typy genetyczne jezior, przykłady, krótki opisy, znajomość mapy

7.       Morze Bałtyckie

·         Cechy morza Bałtyckiego (m.in.głębokość max i śr.)

·         Zatoki, wyspy (mapa)

·         Zasolenie Bałtyku (i jego przyczyny)

8.       Gleby

·         Profil glebowy

·         Typy gleb

·         Rozpoznawanie gleb po profilach glebowych

·         Cechy poszczególnych gleb

·         Bonitacja – na czym polega i czemu służy

9.       Świat roślin i zwierząt

·         Rodzaje lasów w Polsce (pojęcie: grąd, łęg, ols)

·         Funkcje lasów

·         Formy ochrony przyrody

Zagadnienia do testu diagnostycznego:

1. Określanie współrzędnych geograficznych

2. Zadania dotyczące skali

3. Czynniki zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi (działalność wiatru, morza, rzek, lodowców i lądolodów, zjawiska krasowe, wietrzenie)

4. Strefy klimatyczno-roślinne świata (w tym klimatogramy)

5. Mapa polityczna Europy

6. Lokalizacja na mapie najważniejszych krain geograficznych

7. Rola monsunu w gospodarce Azji południowo-wschodniej

8. Surowce mineralne w Polsce

9. Podział administracyjny Polski (mapa)

10. Klimat w Polsce

11. Struktura płci i wieku ludności Polski

12. Najważniejsze cechy gospodarki Polki (sektory gospodarki)

Termin nieprzekraczalny dla wszystkich – 3 czerwca 2016.

 

Klasy 2ab gim

Forma: prezentacja multimedialna, plakat

Temat: Rekordy geograficzne.

Elementy obowiązkowe:

 • mapy
 • wybrane rekordy przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (dotyczące działalności człowieka) wraz z opisem – w liczbie: 10
 • zdjęcia
 • proszę rekordy wybrać tak, by dotyczyły różnych kontynentów i różnych zagadnień

Klasy 3abc gim

Temat: Szanse na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Obligatoryjne elementy pracy:

 1. Diagnoza wykorzystania możliwości pozyskiwania energii alternatywnej w Polsce
 2. Elementy sprzyjające i utrudniające rozwój energetyki alternatywnej
 3. Zalety elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych
 4. Własne propozycje zmian
 5. Zdjęcia
 6. Mapy

Praca powinna być twórcza, będę sprawdzała stopień „zapożyczeń” ze źródeł internetowych

Forma: prezentacja multimedialna (proszę o przesłanie pracy mailem) lub plakat

 

Klasy 1AB LO

Praca dodatkowa: Konflikt w Syrii
forma: prezentacja multimedialna

Praca ma zawierać:
– przyczyny konfliktu
– przebieg konfliktu
– międzynarodową reakcję
– zasięg przestrzenny konfliktu
– skutki dla obydwu stron
– przewidywania co do przyszłości
– mapy
– zdjęcia (byle nie drastyczne, ma być merytorycznie)
– wnioski, jakie błędy popełniły obydwie strony.

Klasa 2A LO

Temat: Dziura ozonowa – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny powstania dziury ozonowej
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące dziury ozonowej
 • informacje na temat konieczności bezpiecznego opalania itd.
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

Materiały-powtórzeniowe-nr-6

 

Zachęcam uczniów klas 3 gimnazjum do zapoznania się z krótką powtórką z zakresu klasy 2.

1. Czynniki rozwoju rolnictwa
– funkcje rolnictwa
– czynniki przyrodnicze (z przykładami)
– czynniki pozaprzyrodnicze (z przykładami)
– struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach s.64
– pojęcia: plony, zbiory, rolnictwo wysokotowarowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe
– pozytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego
rolnictwo intensywne a ekstensywne (przykłady, opisy, państwa)

2. Główne obszary upraw

– podział roślin uprawnych, przykłady s 69
– opis uprawianych roślin (wg zeszytu), najwięksi producenci, zastosowanie, wymaganie, cechy charakterystyczne

3. Chów zwierząt na świecie

– wykorzystanie gospodarcze zwierząt, s76
charakterystyka chowu trzody chlewnej, bydła, owiec, drobiu (kierunki chowu, wymagania, zmiany w ostatnich latach),
– zróżnicowanie cech chowu bydła w różnych częściach świata (s.78-79)

4. Leśnictwo i gospodarka leśna

-funkcje lasów
– różne rodzaje lasów
– gospodarka rabunkowa i racjonalna. cechy, państwa, zagrożenia
– pojęcia: akwakultura, marikultura
 – podział obszarów morskich, s.84
– najkorzystniejsze obszary do połowów

5. Rozwój i znaczenie przemysłu

– podział przemysłu
– funkcje przemysłu
– 4 rewolucje przemysłowe (nazwy, czas, przełomowe dokonanie, nazwisko wynalazcy)
– czynniki lokalizacji przemysłu
– 3 rodzaje lokalizacji przemysłu s 90
– okręgi przemysłowe

6. Przemysł wysokiej technologii

– cechy restrukturyzacji przemysłu
działy przemysłu high-tech
– państwa o dużym udziale produktów wysokich technologii, s.96
 – czynniki lokalizacji przemysłu wysokich technologii
pojęcia: park naukowy, park technologiczny. technopolia,

7. Energetyka na świecie

– zmiany w bilansie energetycznym, s 99
– podział źródeł energii
– opis surowców energetycznych (3 producentów, informacje o surowcu)
– OPEC, członkowie
– zalety i w3ady wybranych typów elektrowni
– charakterystyka odnawialnych źródeł energii
– pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej

8. Komunikacja

– podział transportu i komunikacji
– zalety i wady poszczególnych rodzajów transportu
– zmiany w  łączności

9. Rozwój turystyki na świecie

– czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego

– rodzaje turystyki zw względu na różne kryteria

– walory turystyczne, podział, przykłady
– pojęcie: pojemność turystyczna
– pozytywne i negatywne skutki turystyki

Wykaz elementów na mapie do nauczenia (zgodnie z umową jest ich 70):

 

Europa

Niziny: Wschodnioeuropejska

Góry: Pireneje, Alpy, Apeniny, Ural, Dynarskie

Rzeki: Sekwana, Loara, Ren, Łaba

Morza: Pólnocne, Norweskie, Adriatyckie

Półwyspy: Iberyjski, Jutlandzki, Apeniński, Bałkański

Wyspy: Islandia, Sycylia

Azja

Niziny: Chińska, Indusu, Gangesu

Więcej »

Praca długoterminowa klasy 1AB LO

Temat: Charakterystyka wybranej organizacji międzynarodowej

Termin:

1A LO – 25 kwietnia 2015

1B LO – 26 kwietnia 2016

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca obowiązkowa, wykonywana w grupach 2-4 osobowych

 

Elementy obowiązkowe:

 • Temat
 • Mapa, z zaznaczonym państwami członkowskimi, skalą i legendą
 • Przyczyny powstania danej organizacji (z zaznaczeniem, które są przyczynami: politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, itp.)
 • Krótka historia funkcjonowania danej organizacji, zachodzące w niej zmiany
 • Najważniejsze założenia funkcjonowania, cele
 • Przykłady rozwiązywania konkretnego problemu przez daną organizację
 • Pozytywne i negatywne skutki przynależenia do danej organizacji dla państw członkowskich
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia
Geografia–proces, forma, obiekt – konkurs foto
Proszę obejrzeć zdjęcia wybrane w poprzednich latach – są podane linki w regulaminie 🙂
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do studentów.
W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:
a.procesy i formy naturalne (symbol kategorii-N)
b.obiekty antropogeniczne (symbol kategorii-A).
Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach
Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: kategoria, nazwisko i
imię autora, numer zdjęcia, np.  N_Kowalski_Jan_2
Fotografie powinny być przekazane organizatorowi konkursu, czyli przedstawicielom Wydziału Nauk Geograficznych UŁ do dnia 15 stycznia 2016 roku w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres
wngul.konkurs.foto@wp.pl
Wraz z pracami zgłaszanymi na konkurs należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres wngul.konkurs.foto@wp.pl