KLASA 1A LO

Temat: Terroryzm na świecie

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

forma: plakat

termin: 2 czerwca

Obligatoryjne elementy pracy

 • mapa obszarów szczególnie zagrożonych terroryzmem
 • przykłady zamachów terrorystycznych
 • przyczyny terroryzmu
 • skutki polityczne, społeczne i gospodarcze terroryzmu
 • literatura

 

KLASA 1b gim

Temat: Tsunami

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

forma: plakat

termin: 2 czerwca

Obligatoryjne elementy pracy:

 • mapa z zaznaczonymi miejscami występowania tsunami w ciągu ostatnich 100 lat
 • przyczyny powstania tsunami
 • cechy tsunami
 • opisy trzech wybranych tsunami
 • skutki gospodarcze i społeczne tsunami

 

KLASY 2abc gim

Temat: 7-dniowa wycieczka po wybranym państwie/państwach (do 3 państw).

forma: plakat

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

termin: 2 czerwca

Zasięg przestrzenny: cały świat, z wyjątkiem Polski.

Obligatoryjne elementy pracy:

 • temat
 • mapa z zaznaczoną trasą wycieczki
 • skala z obliczoną długością trasy, legenda
 • opisy poszczególnych zwiedzanych miejsc
 • zdjęcia
1. Czynniki rozwoju rolnictwa
- funkcje rolnictwa
- czynniki przyrodnicze (z przykładami)
- czynniki pozaprzyrodnicze (z przykładami)
- struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach s.64
- pojęcia: plony, zbiory, rolnictwo wysokotowarowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe
- pozytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego
rolnictwo intensywne a ekstensywne (przykłady, opisy, państwa)

2. Główne obszary upraw

- podział roślin uprawnych, przykłady s 69
- opis uprawianych roślin (wg zeszytu), najwięksi producenci, zastosowanie, wymaganie, cechy charakterystyczne

3. Chów zwierząt na świecie

- wykorzystanie gospodarcze zwierząt, s76
charakterystyka chowu trzody chlewnej, bydła, owiec, drobiu (kierunki chowu, wymagania, zmiany w ostatnich latach),
- zróżnicowanie cech chowu bydła w różnych częściach świata (s.78-79)

4. Leśnictwo i gospodarka leśna

-funkcje lasów
- różne rodzaje lasów
- gospodarka rabunkowa i racjonalna. cechy, państwa, zagrożenia
- pojęcia: akwakultura, marikultura
 – podział obszarów morskich, s.84
- najkorzystniejsze obszary do połowów

5. Rozwój i znaczenie przemysłu

- podział przemysłu
- funkcje przemysłu
- 4 rewolucje przemysłowe (nazwy, czas, przełomowe dokonanie, nazwisko wynalazcy)
- czynniki lokalizacji przemysłu
- 3 rodzaje lokalizacji przemysłu s 90
- okręgi przemysłowe

6. Przemysł wysokiej technologii

- cechy restrukturyzacji przemysłu
działy przemysłu high-tech
- państwa o dużym udziale produktów wysokich technologii, s.96
 – czynniki lokalizacji przemysłu wysokich technologii
pojęcia: park naukowy, park technologiczny. technopolia,

7. Energetyka na świecie

- zmiany w bilansie energetycznym, s 99
- podział źródeł energii
- opis surowców energetycznych (3 producentów, informacje o surowcu)
- OPEC, członkowie
- zalety i w3ady wybranych typów elektrowni
- charakterystyka odnawialnych źródeł energii
- pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej

8. Komunikacja

- podział transportu i komunikacji
- zalety i wady poszczególnych rodzajów transportu
- zmiany w  łączności

9. Rozwój turystyki na świecie

– czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego

– rodzaje turystyki zw względu na różne kryteria

- walory turystyczne, podział, przykłady
- pojęcie: pojemność turystyczna
- pozytywne i negatywne skutki turystyki

Zachęcam do udziału w konkursie fotograficznym:

” Tablety są główną nagrodą nowego, ogłoszonego przez Starostwo konkursu fotograficznego „Foto z Majówki”. Zdjęcia można wykonać zarówno tradycyjnym aparatem fotograficznym, jak i komórką lub innym urządzeniem mobilnym. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja.

http://powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/6438-majowkowy-konkurs-fotograficzny

Jeśli w trakcie najbliższego weekendu majowego ciekawie spędzisz czas w powiecie legionowskim, uwiecznij te chwile na fotografii. Możliwości jest dużo: wędrówka lub rajd rowerowy szlakiem turystycznym, plażowanie nad Jeziorem Zegrzyńskim, zwiedzanie licznych zabytków, a może po prostu piknik w „pięknych okolicznościach przyrody”. Zdjęcia koniecznie wyślij na powiatowy konkurs fotograficzny „Foto z Majówki”. Fotografie można wykonać nawet telefonem komórkowym.

Na zwycięzców, w każdej z kategorii (I – foty zrobione aparatem fotograficznym, II – foty zrobione komórką lub innym urządzeniem mobilnym) czekają główne nagrody w postaci tabletów o wartości ok. 800 zł oraz wyróżnienia o wartości ok. 300 zł każde.

Czekamy na wasze prace do 18 maja br., godz. 18.
Można je wysłać mailem na adres konkurs@powiat-legionowski.pl lub złożyć na nośniku elektronicznym w siedzibie Starostwa, przy ul. Sikorskiego 11 w Legionowie. Do każdego zgłoszenia konieczne jest załączenie formularza (poniżej).
Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie konkursu.

Wszystkie spełniające wymogi regulaminu prace 20 maja br. opublikujemy na facebookowym profilu Starostwa. Od tej chwili tamże rozpocznie się głosowanie. Zwyciężą prace, które otrzymają najwięcej głosów. Osoby które w każdej kategorii zajmą od 2. do 4. miejsca zostaną uhonorowane wyróżnieniami.

Wygrać może dosłownie każdy, ponieważ tym razem oceniane będą przede wszystkim nie walory techniczne fotografii, ale emocje, jakie zdjęcia uwieczniają i przekazują. Głosujący zwrócą uwagę zapewne również na pomysłowość, z jaką zorganizujecie sobie wolny czas w powiecie legionowskim. Każdą z fotografii będziecie mogli dodatkowo opisać przekazując w ten sposób informacje, w jakich okolicznościach została ona wykonana i z jaką historią jest związana. To również będzie miało wpływ na werdykt. Zatem już dzisiaj zaplanujcie sobie ciekawą majówkę w powiecie legionowskim. Nagrody są w zasięgu obiektywu.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Zagadnienia powtórzeniowe do pracy klasowej dla klas 1abc gimnazjum

1. Atmosfera. Temperatura powietrza

 • skład powietrza atmosferycznego
 • warstwy atmosfery (kolejność, temperatura, najważniejsze cechy)
 • czynniki wpływające na temperaturę powietrza
 • obliczenia: średnia roczna temperatura powietrza, średnia roczna amplituda temperatury powietrza, suma opadów
 • skrajne notowane temperatury (wartość, miejsce)

2. Ciśnienie atmosferyczne, Wiatr

 • pojęcia: wiatr, ciśnienie atmosferyczne, niż baryczny, wyż baryczny, izobary, hektopaskal
 • pasaty (kierunek, rozkład niżu i wyżu, obszar występowania, wiatr stały)
 • monsun i bryza (obszar występowania, rodzaje, wilgotność, cechy, kierunek, cykl, wiatry zmienne)
 • fen (miejsce występowania, zasada tworzenia, cechy: suchy, porywisty, ciepły)

3. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne

 • pojęcia: wilgotność powietrza, kondensacja
 • osady atmosferyczne (charakterystyka, warunki powstania)
 • opady atmosferyczne
 • rodzaje chmur (wygląd, najważniejsze cechy)
 • obszary o największych i najmniejszych opadach na Ziemi

4. Klimaty kuli ziemskiej

 • czynniki klimatotwórcze
 • pojęcie: klimat, pogoda,
 • klimat morskie/przejściowy/kontynentalny (cechy)
 • strefy klimatyczne (nazwa, obszar występowania, cechy temperatury, opady, roślinność), rozpoznawanie klimatogramów

5. Zasoby wodne Ziemi

 • pojęcia: hydrosfera
 • podział zasobów wodnych Ziemi
 • oceany (nazwy, lokalizacja na mapie)
 • Typy mórz wraz z przykładami (znajomość mapy)
 • zróżnicowanie zasolenia wody morskiej i jego przyczyny (maximum i minimum)
 • ruchy wody morskiej
 • najważniejsze prądy morskie (mapa)
 • rodzaje wód podziemnych, znaczenie, obszary występowania gejzerów

Informuję, że w związku z chorobą, będę nieobecna w szkole przez cały tydzień (do 30.04 włącznie). Jutrzejsze (28.04) zajęcia koła geograficznego nie odbędą się.

Zachęcam do udziału w konkursach (niestety w większości kończą się za tydzień)

 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konkursy/891-konkurs-ucze-sie-dla-moich-marzen konkurs dla gimnazjalistów do 30.04.2015

http://muzeum-niepodleglosci.pl/strefa-mlodziezy/mazowsze-moja-mala-ojczyzna-4/ – konkurs dla gimnazjalistów do 30.04.2015

http://www.zmianyklimatu.pl/cat,255,KONKURS.html – konkurs dla licealistów, do 18.05.2015

Jeśli ktoś by się zdecydował poproszę o kontakt, chętnie pomogę

Forma: prezentacja multimedialna, plakat

Termin: 10 czerwca (można oddać wcześniej)

Temat: Rekordy geograficzne.

Elementy obowiązkowe:

 • mapy
 • wybrane rekordy przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (dotyczące działalności człowieka) wraz z opisem – w liczbie: 10
 • zdjęcia
 • proszę rekordy wybrać tak, by dotyczyły różnych kontynentów i różnych zagadnień

 

Zagadnienia do powtórzenia:

1. Podział administracyjny Polski

 • zmiany podziału administracyjnego w latach 1946 – 2015, i ich cele
 • obecny ustrój administracyjny (trójstopniowy)
 • rodzaje powiatów i gmin
 • podział władzy w gminie, powiecie i województwie, kompetencje poszczególnych organów, s. 70

2.Liczba i rozmieszczenie ludności Polski

 • zmiany liczby ludności od 1939 i ich przyczyny
 • zmiany współczynnika przyrostu naturalnego i ich przyczyny
 • obliczanie wskaźnika dynamiki
 • pojęcie: depopulacja i jego skutki
 • prognozy co do dalszych zmian demograficznych w Polsce
 • obliczanie wskaźnika gęstości zaludnienia
 • rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny
 • skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski

3. Struktura demograficzna ludności Polski

 • przyrost naturalny a współczynnik przyrostu naturalnego (obliczenia)
 • przyczyny zmian przyrostu naturalnego i współczynnika dzietności – jak zmieniały się w czasie
 • przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w POlsce, s.80
 • Pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji (też obliczenia)
 • analiza piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny starzenia się polskiego społęczeństwa
 • skutki starzenia się polskiego społeczeństwa

4.Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków

 • migracje wewnętrzne: przyczyny, kierunki, cechy
 • migracje zagraniczne: przyczyny, kierunki, cechy i skutki
 • czynniki wypychające a czynniki przyciągające w migracjach
 • pojęcia: reemigracje, imigracje, emigracja, repatriacja
 • obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego
 • Polonia na świecie

5. Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne

 • pojęcia: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna
 • najliczniejsze mniejszość narodowe i mniejszości etniczne w Polsce (liczebność, miejsce koncentracji)
 • struktura wyznaniowa Polski

6. Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia

 • pojęcia: ludność czynna zawodowo, ludność bierna zawodowo, współczynnik aktywności zawodowej (obliczenia), wskaźnik zatrudnienia (obliczenia)
 • ekonomiczne grupy ludności
 • struktura zatrudnienia i jej zmiany (wraz z przyczynami) od 1930 r.
 • struktura zatrudnienia w województwach (przyczyna zróżnicowania)
 • pojęcie: stopa bezrobocia (obliczenia), bezrobocie ukryte
 • obszary o największym bezrobociu
 • przyczyny bezrobocia
 • skutki bezrobocia

7. Stan zdrowia ludności Polski

 • co wpływa na stan zdrowia
 • wpływ profilaktyki na stan zdrowia Polaków i długość trwania ich życia
 • główne przyczyny zgonów Polaków

8.; Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce

 • pojęcie: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, industrIalizacja
 • największe miasta w Polsce
 • funkcje miast
 • typy aglomeracji wraz z przykładami
 • UKŁADY PRZESTRZENNE MIAST (110-111)
 • zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w Polsce
 • typy wsi (rysunek, opis, występowanie w Polsce)
 • jak zmienia się polska wieś?

9. Preferencje wyborcze Polaków. Organizacje pozarządowe

 • jakie cechy ma przeciętny polski wyborca, który bierze udział w wyborach?
 • główne postulaty 4 opcji politycznych
 • pojęcia: organizacja non profit, OPP

10. Bogactwo kulturowe Polski

 • polskie obiekty z Listy UNESCO (mapa+krótki opis)

Praca dodatkowa: Konflikt ukraińsko-rosyjski
forma: prezentacja multimedialna
lub prezentacja na forum klasy(proszę wtedy wybrać dowolny konflikt, ale proszę, żeby się nie powtarzały)

termin: klasa 3A LO – 15 kwietnia, klasy 1AC LO – 10 czerwca

Praca ma zawierać:
– przyczyny konfliktu
– przebieg konfliktu
– międzynarodową reakcję
– zasięg przestrzenny konfliktu
– skutki dla Ukrainy/Rosji/Świata
– przewidywania co do przyszłości
– mapy
– zdjęcia (byle nie drastyczne, ma być merytorycznie)
– wnioski, jakie błędy popełniły obydwie strony.

Zakres: Europa

1. Europa – warunki naturalne

Mapa:

 • Niziny: Francuska, Niemiecka, Polska, Wschodnio-europejska, Wielka Nizina Węgierska
 • Wyżyny: Białoruska, Podolska, Masyw Centralny, Wołyńska
 • Góry: Betyckie, Kantabryjskie, Pireneje, Alpy, Apeniny, Góry Dynarskie, Karpaty, Skandynawskie, Sudety, Ural
 • Półwyspy: Iberyjski, Apeniński, Bałkański, Peloponez, Krym, Skandynawski, Kolski, Jutlandzki
 • Wyspy:Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Zelandia (Dania), Majorka (Baleary), Korsyka, Sycylia, Sardynia, Kreta, Cypr
 • Zatoki: Biskajska, Botnicka, Fińska, Lwia
 • Morza: Północne, Norweski, Bałtyckie, Śródziemne, Tyrreńskie, Jońskie, Adriatyckie, Egejskie, Czarne
 • Rzeki: Tag, Sekwana, Loara, Ren., Łaba, Dunaj, Wisła, Dniepr, Wołga
 • klimat na terenie Europy (klimatogramy), roślinność (str. 152-153)

2. Europa – ludność

 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia (obszary o max. i min. gęstości; powody)
 • stopień zurbanizowania (państwa o max. i min. urbanizacji)
 • zróżnicowanie ludności Europy (ludy, języki, religijne)
 • przyrost naturalny (definicja, wartości w Europie)
 • problem starzenia się społeczeństwa (przyczyny, skutki)

3. Europa – gospodarka

 • stopień rozwoju gospodarczego
 • udział 3 sektorów w tworzeniu PKB
 • zróżnic0wanie użytkowania ziemi w wybranych państwach (wykres słupkowy str. 161)
 • najważniejsze cechy rolnictwa,
 • najważniejsze surowce mineralne z przykładami państw
 • energetyka (str. 164)

3. Kraje Europy Północnej

 • państwa skandynawskie
 • najważniejsze informacje o warunkach naturalnych (góry, gejzery, typy wybrzeży, klimat)
 • ludność (liczba ludności, gęstość zaludnienia, przyrost naturalny; przyczyny i skutki, str. 166)
 • gospodarka (najważniejsze firmy, rola rolnictwa, turystyka)

4. Kraje alpejskie

 • państwa alpejskie
 • warunki naturalne (góry Alpy, Mount Blanc, Piętrowość klimatyczno – roślinna, klimat)
 • ludność (koncentracja w dolinach i na wyżynach, zróżnicowanie gęstości zaludnienia)
 • gospodarka (ochrona przyrody, rozwój sektora usług, przykłady firm)

5. Kraje Europy Południowej

 • państwa
 • warunki naturalne: klimat, dostęp do mórz
 • rodzaje walorów turystycznych (przyrodnicze i antropogeniczne) wraz z przykładami
 • wpływ turystyki na gospodarkę (pozytywny i negatywny)

6. Francja

 • położenie, warunki naturalne (krainy geograficzne, klimat)
 • ludność (dodatni przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji)
 • Cechy rolnictwa Francuskiego
 • Cechy rolnictwa towarowego

7. Wielka Brytania

 • położenie
 • monarcha konstytucyjna, krainy historyczne
 • warunki naturalne (klimat, ukształtowanie terenu)
 • ludność: liczba ludności, dodatnie saldo migracji
 • najważniejsze informacje o Londynie
 • gospodarka: znaczenie rewolucji przemysłowej, znaczenie produkcji zwierzęcej z rolnictwie, najważniejsze surowce mineralne`