Na chwilę obecną (14.12, godz.14.00) sprawdziłam i oceniłam (oceny wstawione w Librusie) wszystkie prace długoterminowe (obowiązkowe) i dodatkowe (nieobowiązkowe), które dotarły do mnie do dziś włącznie.

Jeśli uważacie, że Wasza praca nie została oceniona proszę o kontakt osobisty lub mailowy anna@bogacka.com.

Nieprzekraczalny termin: 12 grudnia

Przypominam, że można wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze

Klasy: 1abc gim, 2abcd gim, 3abc gim, 1AC LO, 3A LO

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie

 

KLASY 1abc gim – Temat: Trzęsienia Ziemi

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami trzęsień Ziemi
 • przyczyny trzęsień Ziemi
 • najsilniejsze trzęsienia Ziemi w historii
 • Skutki trzęsień ZIemi
 • Tsunami
 • Trzęsienia Ziemi w Polsce
 • Zdjęcia

KLASY 2abcd gim – Temat: Turystyka górska w Europie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym górami w Europie
 • najważniejsze walory turystyczne gór
 • przykłady turystyki kwalifikowanej
 • znane kurorty górskie
 • Zdjęcia

KLASY 3abc gim – Temat: Rekordy geograficzne w Polsce

Elementy obowiązkowe:

 • rekordy przyrodnicze (dotyczące środowiska przyrodniczego) – opis wraz z załączoną mapą, uwzględniającą lokalizację danego miejsca
 • porównanie rekordu w „Polsce” z rekordem na świecie
 • zdjęcia,
 • wykresy

 

KLASY 1AC LO – Temat: Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia

KLASY 3 LO – Temat: Efekt cieplarniany – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące efektu cieplarnianego
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

Praca długoterminowa klasy 1AC LO

Temat: Charakterystyka wybranej organizacji międzynarodowej

Termin:

1C LO – 8 grudnia

1A LO – 9 grudnia

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie

 

Elementy obowiązkowe:

 • Temat
 • Mapa, z zaznaczonym państwami członkowskimi, skalą i legendą
 • Przyczyny powstania danej organizacji (z zaznaczeniem, które są przyczynami: politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, itp.)
 • Krótka historia funkcjonowania danej organizacji, zachodzące w niej zmiany
 • Najważniejsze założenia funkcjonowania, cele
 • Przykłady rozwiązywania konkretnego problemu przez daną organizację
 • Pozytywne i negatywne skutki przynależenia do danej organizacji dla państw członkowskich
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia

Praca długoterminowa klasy 3ab gim

Termin: 8 grudnia (poniedziałek)

 

Temat: Legionowo – moja mała ojczyzna. Znana, czy nieznana?

(Zamiast Legionowa można wybrać swoją własną miejscowość, np. Chotomów, Jabłonnę, Serock itp.)

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie, jest obowiązkowa

 

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym położeniem Legionowa, skalą i legendą
 • Opis położenia względem jednostek administracyjnych, regionów i całego kraju
 • Krótka charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Charakterystyka ludnościowa
 • Funkcje (rolnictwo/przemysł/usługi?)
 • Najważniejsze zalety i potencjał
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia

Zakres:

 1. Obraz Ziemi
 2. Ziemia we Wszechświecie

Wymagania szczegółowe:

 • określanie współrzędnych geogr.
 • podział map
 • skala: rodzaje i przekształcanie
 • skala polowa
 • odwzorowania
 • metody jakościowe i ilościowe prezentacji zjawisk na mapach
 • odczytywanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej (jednostki!)
 • obliczanie nachylenia terenu

 

 • najważniejsze informacje o planetach
 • ruch obiegowy Ziemi – cechy, rysunki oświetlenia Ziemi (s.55), skutki
 • następstwa ruchu obiegowego (s. 56)
 • górowanie Słońca (rysunki – s. 57)
 • obliczenia wysokości Słońca (s.59)
 • ruch obrotowy Ziemi (cechy, skutki)
 • obliczenia dotyczące czasu słonecznego
 • czas strefowy
 • linia zmiany daty
 • kalendarz juliański i gregoriański

1. Mapa:

 • Góry: Ural, Wierchojańskie, Południowochińskie, Himalaje, Zagros, Kaukaz, Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, Ałtaj, Pamir, Hindukusz
 • Wyżyna: Irańska, Tybetańska, Mongolska, Środkowo-Syberyjska, Dekan
 • Niziny: Zachodnio-Syberyjska, Chińska, Gangesu, Indusu, Turańska, Mezopotamska
 • Rzeki: Ob z Irtyszem, Lena, Jenisej, Jangcy, Amur, Huang He (Rzeka Żółta) Ganges, Indus, Tygrys, Eufrat
 • Jeziora: Bajkał, Aralskie, Morze Kaspijskie
 • Morza: Czerwone, Arabskie, Południowo – chińskie, Żółte, Japońskie, Ochockie, Beringa
 • Zatoki: Bengalska, Perska
 • Wyspy: Cejlon, Sumatra, Jawa, Filipiny, Borneo, Japonia
 • Półwyspy: Arabski, Indyjski, Malajki, Indochiński, Koreański, Kamczatka
 • Państwa: Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Iran, Irak, Kuwejt, Syria, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Korea Południowa

2. Warunki naturalne:

 • obszary sesjmiczne
 • zróżnicowanie klimatyczne (klimatogramy! roślinność, przykłady zasięgu klimatu
 • rekordy przyrodnicze
 • monsun (rodzaje, kierunki wiania, pozytywne i negatywne skutki)

3. Ludnosć

 • liczba ludności (procent w liczbie ludności świata)
 • rasy z przykładami państw
 • Zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min.), obliczenia gęstości zaludnienia
 • eksplozja demograficzna
 • największe miasta
 • pojęcia: megalopolis, przyrost naturalny

4. Gospodarka:

 • pojęcia: PKB, tygrysy azjatyckie (i przykłady państw)
 • przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych
 • struktura PKB i struktura zatrudnienia charakterystyczna dla państw słabo i wysoko rozwiniętych (udział poszczególnych sektorów)
 • kultura ryżu (rola rolnictwa), uprawy roślin żywieniowych i eksportowych (kawa, herbata)
 • miejsca wydobycia najważniejszych surowców mineralnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny)
 • usługi

5. Chiny:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun
 • ludność (liczna ludności, największe miasta, program kontroli urodzeń)
 • gospodarka

6. Indie:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun,
 • ludność (liczba) zróżnicowanie rasowe, religia (hinduizm), system kastowy
 • gospodarka

7. Japonia

 • warunki naturalne (państwo wyspiarskie, klimat, obszar sejsmiczny)
 • ludność (liczba), megalopolis Nippon,
 • gospodarka (nowoczesna, rola przemysłu High-tech, nowoczesne usługi)

8. Bliski Wschód:

 • przykładowe państwa
 • środowisko przyrodnicze (klimat, pustynie)
 • Ludność (liczba), religia
 • gospodarka (złoża ropy naftowej), OPEC,
 • konflikty zbrojne

Zakres: Podstawy geografii, rozdział 1.

1. Czym zajmuje się geografia?

 • pojęcie: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna
 • nauki: hydrologia, klimatologia, meteorologia, geomorfologia, geografia rolnictwa, geografia przemysłu, geografia usług, geografia miast, geografia wsi,
 • kształt i wielkość Ziemi, pojęcie: geoida, wymiary (promienie, obwód Ziemi)
 • sfery Ziemi wraz z opisem
 • źródła wiedzy geograficznej

2. Współrzędne geograficzne:

 • pojęcia: siatka geograficzna i kartograficzna,
 • cechy szerokości i długości geograficznej, cechy południków i równoleżników,
 • szerokość geograficzna: równika, zwrotników, kół podbiegunowych, biegunów
 • określanie współrzędnych geograficznych danych obiektów oraz znajdowanie obiektów dla podanych współrzędnych geogr.

3. Mapa i skala

 • pojęcia: mapa, skala
 • elementy mapy
 • rodzaje skal
 • przekształcanie skal,
 • zadania z treścią dotyczące skali

4. Rodzaje map. Generalizacja.

 • rodzaje map wraz z przykładami
 • pojęcie: generalizacja, po co się ja wykonuje
 • cechy planu

5. Metody przedstawiania zjawisk na mapach:

 • 4 metody przedstawiania zjawisk wraz z przykładami,
 • metody prezentacji rzeźby terenu (cechy, wady, zalety)
 • pojęcia: wysokość względna i bezwzględna (odczytywanie z mapy, obliczanie, jednostki!)

6. Praca z mapą:

 • pojęcie: zorientowanie mapy
 • zasady czytania mapy i zdjęcia lotniczego

Termin:

1b- 16 grudnia

1a- 12 grudnia

1c- 11 grudnia

Temat: 5-dniowa wycieczka po wybranym regionie Polski

Forma: prezentacja multimedialna lub plakat lub folder

Praca ma być wykonana samodzielnie, jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów

Obowiązkowe elementy:

 • tytuł
 • mapa wraz zaznaczoną trasą oraz legendą i skalą
 • obliczona długość trasy wycieczki na podstawie pomiaru trasy na mapie i skali mapy
 • opis poszczególnych miejsc – pokazanie ich atrakcyjności dla turysty
 • literatura (źródła z których korzystaliście)
 • zdjęcia

Wyjazd: z Legionowa,

Powrót do Legionowa

Termin:  12 grudnia

Temat: Charakterystyka wybranego obiektu przyrodniczego w Polsce.

Ma być to konkretne:

 • jezioro (np. Zegrzyńskie)
 • rzeka (np. Narew)
 • góra (np. Rysy)
 • jaskinia
 • wodospad
 • puszcza
 • pomnik przyrody (np. dąb Bartek)
 • złoża surowca mineralnego (np. soli kamiennej)

Forma: plakat (format „dużego brystolu”), prezentacja multimedialna, folder/album/referat.

Praca ma być wykonana samodzielnie. Jest pracą obowiązkową dla wszystkich uczniów klasy 2a gim i 2b gim.

Obowiązkowe elementy pracy:

 1. Tytuł
 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektu, legendą i skalą.
 3. Dokładny opis położenia geograficznego (w której części Polski, w jakim województwie, pasie rzeźby).
 4. Charakterystyka obiektu:
 • geneza powstania (rodzaj formy, czynnik wpływające na powstanie, procesy , które przyczyniły się do powstania tego obiektu, jego geologiczny wiek),
 • charakterystyka jakościowa (stan czystości wód, skład gatunkowy puszczy, rośliny i zwierzęta występujące na tym terenie), czyli wszelkie informacje dotyczące obiektu
 • dane liczbowe (np. wielkość, powierzchnia, wysokość, długość, przepływ),
 • znaczenie gospodarcze dla człowieka (rolnictwo, przemysł, usługi), w skali lokalnej, regionalnej, krajowej

5. Z tyłu pracy proszę o wypisanie literatury, czyli źródeł z których korzystaliście (w tym tych z internetu).

Ocenie będą podlegały:

 1. Zgodność z obowiązkowymi wytycznymi,
 2. Poprawność merytoryczna,
 3. Wkład pracy,
 4. Kreatywność, pomysłowość,
 5. Jakość wykonania, estetyka.

Zakres: Problemy współczesnego świata

1. Dysproporcje w rozwoju krajów

 • Przyczyny dysproporcji
 • Ekonomiczny podział świata (Bogata Północ i Biedne Południe)
 • Struktura PKB a rozwój gospodarczy
 • BRICS
 • Sposoby zmniejszania dysproporcji
 • FAIR Trade, KIVA

2. Globalizacja

 • Globalizacja – pojęcie
 • Płaszczyzny globalizacji i przejawy globalizacji
 • Znaczenie międzynarodowych korporacji
 • Indeks globalizacji
 • przyczyny globalizacji
 • skutki globalizacji

3. Współpraca międzynarodowa

 • Płaszczyzny integracji międzynarodowej
 • ONZ
 • Organizacje międzynarodowe – przykłady, charakter, członkowie
 • Przyczyny integracji europejskiej
 • Skutki integracji europejskiej

4. Handel międzynarodowy

 • Charakter wymiany handlowej
 • Przedmioty obrotu międzynarodowego
 • Czynniki wpływające na rozwój handlu
 • Bilans handlowy – przykłady państw
 • Światowi eksporterzy i importerzy
 • Struktura (towarowa i geograficzna) handlu międzynarodowego
 • Kierunki przepływu handlu (i ich powody)
 • Czynniki hamujące wymianę handlową
 • Terms of trade

5. Konflikty międzynarodowe

 • Przyczyny konfliktów zbrojnych
 • Skutki konfliktów zbrojnych
 • Przykłady konfliktów zbrojnych
 • Terroryzm
 • Skutki terroryzmu
 • Wybrane zamachy terrorystyczne

6. Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm.

 • Przykłady konfliktów w Europie (miejsce, przyczyna, konsekwencje, organizacje polityczno-terrorystyczne)
 • Kocioł bałkański
 • Konflikty w Azji
 • Konflikty w Afryce
 • Arabska Wiosna (państwa, przyczyny, przebieg, skutki)
 • Polityka izolacjonizmu: przyczyny, skutki, przykłady państw