Termin nieprzekraczalny dla wszystkich – 3 czerwca 2016.

 

Klasy 2ab gim

Forma: prezentacja multimedialna, plakat

Temat: Rekordy geograficzne.

Elementy obowiązkowe:

 • mapy
 • wybrane rekordy przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (dotyczące działalności człowieka) wraz z opisem – w liczbie: 10
 • zdjęcia
 • proszę rekordy wybrać tak, by dotyczyły różnych kontynentów i różnych zagadnień

Klasy 3abc gim

Temat: Szanse na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Obligatoryjne elementy pracy:

 1. Diagnoza wykorzystania możliwości pozyskiwania energii alternatywnej w Polsce
 2. Elementy sprzyjające i utrudniające rozwój energetyki alternatywnej
 3. Zalety elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych
 4. Własne propozycje zmian
 5. Zdjęcia
 6. Mapy

Praca powinna być twórcza, będę sprawdzała stopień „zapożyczeń” ze źródeł internetowych

Forma: prezentacja multimedialna (proszę o przesłanie pracy mailem) lub plakat

 

Klasy 1AB LO

Praca dodatkowa: Konflikt w Syrii
forma: prezentacja multimedialna

Praca ma zawierać:
– przyczyny konfliktu
– przebieg konfliktu
– międzynarodową reakcję
– zasięg przestrzenny konfliktu
– skutki dla obydwu stron
– przewidywania co do przyszłości
– mapy
– zdjęcia (byle nie drastyczne, ma być merytorycznie)
– wnioski, jakie błędy popełniły obydwie strony.

Klasa 2A LO

Temat: Dziura ozonowa – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny powstania dziury ozonowej
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące dziury ozonowej
 • informacje na temat konieczności bezpiecznego opalania itd.
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

Materiały-powtórzeniowe-nr-6

 

Zachęcam uczniów klas 3 gimnazjum do zapoznania się z krótką powtórką z zakresu klasy 2.

1. Czynniki rozwoju rolnictwa
- funkcje rolnictwa
- czynniki przyrodnicze (z przykładami)
- czynniki pozaprzyrodnicze (z przykładami)
- struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach s.64
- pojęcia: plony, zbiory, rolnictwo wysokotowarowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe
- pozytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego
rolnictwo intensywne a ekstensywne (przykłady, opisy, państwa)

2. Główne obszary upraw

- podział roślin uprawnych, przykłady s 69
- opis uprawianych roślin (wg zeszytu), najwięksi producenci, zastosowanie, wymaganie, cechy charakterystyczne

3. Chów zwierząt na świecie

- wykorzystanie gospodarcze zwierząt, s76
charakterystyka chowu trzody chlewnej, bydła, owiec, drobiu (kierunki chowu, wymagania, zmiany w ostatnich latach),
- zróżnicowanie cech chowu bydła w różnych częściach świata (s.78-79)

4. Leśnictwo i gospodarka leśna

-funkcje lasów
- różne rodzaje lasów
- gospodarka rabunkowa i racjonalna. cechy, państwa, zagrożenia
- pojęcia: akwakultura, marikultura
 – podział obszarów morskich, s.84
- najkorzystniejsze obszary do połowów

5. Rozwój i znaczenie przemysłu

- podział przemysłu
- funkcje przemysłu
- 4 rewolucje przemysłowe (nazwy, czas, przełomowe dokonanie, nazwisko wynalazcy)
- czynniki lokalizacji przemysłu
- 3 rodzaje lokalizacji przemysłu s 90
- okręgi przemysłowe

6. Przemysł wysokiej technologii

- cechy restrukturyzacji przemysłu
działy przemysłu high-tech
- państwa o dużym udziale produktów wysokich technologii, s.96
 – czynniki lokalizacji przemysłu wysokich technologii
pojęcia: park naukowy, park technologiczny. technopolia,

7. Energetyka na świecie

- zmiany w bilansie energetycznym, s 99
- podział źródeł energii
- opis surowców energetycznych (3 producentów, informacje o surowcu)
- OPEC, członkowie
- zalety i w3ady wybranych typów elektrowni
- charakterystyka odnawialnych źródeł energii
- pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej

8. Komunikacja

- podział transportu i komunikacji
- zalety i wady poszczególnych rodzajów transportu
- zmiany w  łączności

9. Rozwój turystyki na świecie

– czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego

– rodzaje turystyki zw względu na różne kryteria

- walory turystyczne, podział, przykłady
- pojęcie: pojemność turystyczna
- pozytywne i negatywne skutki turystyki

Wykaz elementów na mapie do nauczenia (zgodnie z umową jest ich 70):

 

Europa

Niziny: Wschodnioeuropejska

Góry: Pireneje, Alpy, Apeniny, Ural, Dynarskie

Rzeki: Sekwana, Loara, Ren, Łaba

Morza: Pólnocne, Norweskie, Adriatyckie

Półwyspy: Iberyjski, Jutlandzki, Apeniński, Bałkański

Wyspy: Islandia, Sycylia

Azja

Niziny: Chińska, Indusu, Gangesu

Więcej »

Praca długoterminowa klasy 1AB LO

Temat: Charakterystyka wybranej organizacji międzynarodowej

Termin:

1A LO – 25 kwietnia 2015

1B LO – 26 kwietnia 2016

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca obowiązkowa, wykonywana w grupach 2-4 osobowych

 

Elementy obowiązkowe:

 • Temat
 • Mapa, z zaznaczonym państwami członkowskimi, skalą i legendą
 • Przyczyny powstania danej organizacji (z zaznaczeniem, które są przyczynami: politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, itp.)
 • Krótka historia funkcjonowania danej organizacji, zachodzące w niej zmiany
 • Najważniejsze założenia funkcjonowania, cele
 • Przykłady rozwiązywania konkretnego problemu przez daną organizację
 • Pozytywne i negatywne skutki przynależenia do danej organizacji dla państw członkowskich
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia
Geografia–proces, forma, obiekt – konkurs foto
Proszę obejrzeć zdjęcia wybrane w poprzednich latach – są podane linki w regulaminie :)
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do studentów.
W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:
a.procesy i formy naturalne (symbol kategorii-N)
b.obiekty antropogeniczne (symbol kategorii-A).
Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach
Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: kategoria, nazwisko i
imię autora, numer zdjęcia, np.  N_Kowalski_Jan_2
Fotografie powinny być przekazane organizatorowi konkursu, czyli przedstawicielom Wydziału Nauk Geograficznych UŁ do dnia 15 stycznia 2016 roku w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres
wngul.konkurs.foto@wp.pl
Wraz z pracami zgłaszanymi na konkurs należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres wngul.konkurs.foto@wp.pl

Temat: 7-dniowa wycieczka po wybranym państwie/państwach/regionie (z wyłączeniem Polski)

Forma: prezentacja multimedialna lub plakat lub folder

Praca ma być wykonana w grupach (od 2 do 4 osób) jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów

Termin: 18 stycznia (jestem w szkole na 1,2 i 7 godzinie lekcyjnej)

Obowiązkowe elementy:

 • tytuł
 • mapa wraz zaznaczoną trasą oraz legendą i skalą
 • obliczona długość trasy wycieczki na podstawie pomiaru trasy na mapie i skali mapy
 • opis poszczególnych miejsc – pokazanie ich atrakcyjności dla turysty
 • literatura (źródła z których korzystaliście)
 • zdjęcia

1. Liczba ludności świata i jej zmiany:

 • udział poszczególnych kontynentów w liczbie ludności świata,
 • pojęcia przyrost naturalny (dodatni i ujemny), eksplozja demograficzna
 • obliczenia współczynnika przyrostu naturalnego
 • największy i najmniejszy przyrost naturalny (przykłady państw)
 • model przejścia demograficznego (cechy etapów)
 • model przejścia epidemiologicznego

2. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

 • pojęcie: struktura wieku
 • zróżnicowanie średniej długości trwania życia (przykłady państw, s. 21)
 • przyczyny starzenia się społeczństw
 • pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji, zróżnicowanie na świecie
 • piramidy wieku i płci (społeczeństwo młode, zastojowe i regresywne: cechy)
 • struktura zatrudnienia: pojęcie i podział na grupy ekonomiczne
 • zmiany struktury zatrudnienia wraz z rozwojem gospodarczym (s.25)
 • rodzaje bezrobocia,
 • skutki bezrobocia

3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 • czynniki rozmieszczenia ludności
 • bariery osadnicze wraz z przykładami (mapa)
 • pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena
 • gęstość zaludnienia (obliczenia)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie, max. i min. (mapa s. 33)

4. Migracje na świecie

 • pojęcia: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji
 • obliczenia współczynnika  przyrostu rzeczywistego
 • podział migracji wraz z przykładami
 • czynniki wypychające i przyciągające
 • Pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

5. Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe.

 • odmiany ludzkie
 • zróżnicowanie językowe (podział języków indoeuropejskich wraz z przykładami)
 • zróżnicowanie religijne
 • cechy poszczególnych religii i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
 • kręgi cywilizacyjne (informacja „pod pierwszą kropką”, s.44)

6. Osadnictwo

 • kryteria wyróżniania miast
 • typy genetyczne wsi (rysunki)
 • nowe funkcje wsi
 • funkcje miast
 • typy fizjonomiczne miast

7. Urbanizacja na świecie

 • pojęcie: urbanizacja
 • płaszczyzny urbanizacji
 • fazy urbanizacji
 • wskaźnik urbanizacji(pojęcie i przykłady państw)
 • pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • typy zespołów miejskich wraz z przykładami

Nieprzekraczalny termin: 21 grudnia

Przypominam, że można wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze

Klasy:  2abc gim, 3abc gim, 1AB LO, 2A LO, 3A LO

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie, indywidualnie

 

KLASY 2abcd gim – Temat: Turystyka górska w Europie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym górami w Europie
 • najważniejsze walory turystyczne gór
 • przykłady turystyki kwalifikowanej
 • znane kurorty górskie
 • Zdjęcia

KLASY 3abc gim – Temat: Rekordy geograficzne w Polsce

Elementy obowiązkowe:

 • rekordy przyrodnicze (dotyczące środowiska przyrodniczego) – opis wraz z załączoną mapą, uwzględniającą lokalizację danego miejsca
 • porównanie rekordu w „Polsce” z rekordem na świecie
 • zdjęcia,
 • wykresy

 

KLASY 1AB LO – Temat: Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia

KLASY 2A, 3A LO – Temat: Efekt cieplarniany – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące efektu cieplarnianego
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)

Więcej »