1. Temat: Od państwa młodego do starzejącego się

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • przykładów państw młodych i starzejących się
 • piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny zróżnicowania struktury wg płci i wieku na konkretnych przykładach państw młodych i starzejących się
 • najważniejsze zagrożenia związane z daną strukturą płci i wieku
 • analiza struktury płci i wieku dla Polski

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi państwami
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

2. Temat: Globalizacja – szansa, czy zagrożenie?

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • najważniejszych przyczyn globalizacji
 • zdefiniowanie pojęcia: globalizacja
 • opis płaszczyzn globalizacji
 • przedstawienie konkretnych przykładów globalizacji
 • diagnoza postępu globalizacji w przypadku Polski
 • szanse i zagrożenia płynące z globalizacji

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi opisywanymi miejscami
 • Zdjęcia
 • literatura.

1. Temat: Współpraca gospodarcza Polski z sąsiadami

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • wymiany handlowej Polski z sąsiadami,
 • podstawowe produkty importowane i eksportowane
 • szanse i zagrożenia dla rozwoju wymiany handlowej

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi kierunkami wymiany handlowej
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

2. Temat: Rolnictwo towarowe w Europie

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • cech rolnictwa towarowego
 • przykłady rolnictwa towarowego w Europie
 • działania państw europejskich mające na celu wsparcie sektora rolnictwa
 • zalety i wady rolnictwa towarowego na konkretnych przykładach

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi państwami/regionami
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

1. Temat: Wulkany.

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • wybranych czynnych wulkanów na świecie
 • przyczyny aktywności wulkanicznej
 • skutki wybuchu wulkanu (na konkretnych przykładach) - zarówno negatywne jak i pozytywne

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi wulkanami
 • Zdjęcia

2. Temat: Las równikowy

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • charakterystyki lasu rónikowego
 • miejsc, które porasta las równikowy
 • wpływ klimatu
 • charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt
 • funkcje lasu równikowego
 • działalność człowieka, związane z nią zagrożenia

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi miejscami występowania lasu równikowego
 • Zdjęcia
 • literaturę

1. Temat: Walory turystyczne powiatu legionowskiego

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu legionowskiego
 • rozwój infrastruktury turystycznej

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi propozycjami
 • Opis poszczególnych walorów turystycznych
 • możliwości dalszego rozwoju turystyki na terenie powiatu legionowskiego
 • Zdjęcia

2. Temat: Czy Polska jest atrakcyjna turystycznie?

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • walorów przyrodniczych i kulturowych Polski
 • pokazanie ich unikatowości w skali europejskiej
 • mocnych i słabych stron, które przysłużą się lub ograniczą rozwój turystyki w Polsce

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi miejscami
 • Opis poszczególnych walorów turystycznych
 • możliwości dalszego rozwoju turystyki w Polsce
 • Zdjęcia

Klasa 3A LO – Praca dodatkowa

1. Temat: Mój pomysł na rewitalizację Legionowa.

Termin:

Forma: prezentacje multimedialna

Grupy 2-osobowe (jeśli grupa nie przeprowadza obserwacji bezpośrednich) lub 4-osobowe (jeśli praca zakłada przeprowadzenie obserwacji).

Opracowanie propozycji zmian w wybranych częściach Legionowa, których celem będzie:

 • Zwiększenie atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców i osób odwiedzających,
 • Zniwelowanie funkcji „sypialni Warszawy”,
 • Aktywizacja mieszkańców
 • Zapobieganie „zanikania” aktywności w określonych dniach/porach dnia
 • Przybliżenie miasta jego mieszkańcom
 • Poprawa komfortu życia mieszkańców

Praca powinna zawierać:

 • Diagnozę obecnego stanu: mocnych i słabych stron Legionowa (może opierać się o własne obserwacje – muszą zostać opisane)
 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi propozycjami
 • Cele, które mają zostać realizowane dzięki rewitalizacji
 • Propozycje zmian wraz z opisem

Praca może zawierać:

 • Zdjęcia

2. Temat: Stolice europejskie – w które stronę pójść Warszawo?

Termin: 28.11.2014 (piątek)

Forma: prezentacje multimedialna lub referat

Praca indywidualna

Pokazanie funkcji Warszawy na tle innych (wybranych 3-4) stolic europejskich.

Praca powinna zawierać:

 • Diagnozę mocnych i słabych stron Warszawy
 • Mapy (z legendą, skalą)
 • Pokazanie innych stolic europejskich – ich zalet, funkcji, nietypowych rozwiązań
 • Propozycje zmian dla Warszawy wraz z opisem
 • zdjęcia.

 

Zakres: PRZEMYSŁ

 • Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie
  • funkcje przemysłu
  • rewolucje przemysłowe
  • zróżnicowanie poziomu rozwoju przemysłu na świecie
  • kraje nowo uprzemysłowione
  • zróżnicowanie struktury przemysłu
 • Czynniki lokalizacji przemysłu
  • podział czynników lokalizacji przemysłu
  • zróżnicowanie zasobów pracy w przemyśle tradycyjnym i zaawansowanej technologii
  • zmiany roli czynników lokalizacji przemysłu w czasie

 

 • Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych
 • podział zasobów naturalnych Ziemi
 • charakterystyka surowców mineralnych ze względu na ich wykorzystanie
 • zastosowanie wybranych surowców mineralnych
 • Bilans energetyczny świata
  • podział źródeł energii
  • zmiany w bilansie energetycznym świata
  • rozmieszczenie, zasoby i wydobycie wybranych surowców energetycznych
  • konsekwencje dysproporcji w rozmieszczeniu surowców energetycznych
 • Produkcja energii elektrycznej
  • znaczenie energii elektrycznej
  • zróżnicowanie źródeł produkcji energii elektrycznej w różnych krajach
  • struktura produkcji energii elektrycznej na świecie wg typów elektrowni
  • państwa o największej produkcji energii elektrycznej

   

 • Typy elektrowni
  • typy elektrowni
  • udział energii elektrycznej pochodzącej z różnych elektrowni w wybranych krajach
  • zalety i wady wybranych typów elektrowni
  • przyczyny i skutki rozwoju energetyki atomowej
  • energetyka alternatywna

 

 • Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji
  • czynniki koncentracji przemysłu
  • rodzaje okręgów przemysłowych
  • charakterystyka wybranych okręgów przemysłowych
  • restrukturyzacja przemysłu i jej skutki
  • zmiany w koncentracji przemysłu

 

 • Przemysł zaawansowanej technologii
  • czynniki rozwoju przemysłu zaawansowanej technologii
  • czynniki lokalizacji i rozmieszczenie przemysłu high-tech
  • formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech
  • znaczenie przemysłu zaawansowanej technologii

Zakres: Podstawy geografii, rozdział 1.

1. Czym zajmuje się geografia?

 • pojęcie: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna
 • nauki: hydrologia, klimatologia, meteorologia, geomorfologia, geografia rolnictwa, geografia przemysłu, geografia usług, geografia miast, geografia wsi,
 • kształt i wielkość Ziemi, pojęcie: geoida, wymiary (promienie, obwód Ziemi)
 • sfery Ziemi wraz z opisem
 • źródła wiedzy geograficznej

2. Współrzędne geograficzne:

 • pojęcia: siatka geograficzna i kartograficzna,
 • cechy szerokości i długości geograficznej, cechy południków i równoleżników,
 • szerokość geograficzna: równika, zwrotników, kół podbiegunowych, biegunów
 • określanie współrzędnych geograficznych danych obiektów oraz znajdowanie obiektów dla podanych współrzędnych geogr.

3. Mapa i skala

 • pojęcia: mapa, skala
 • elementy mapy
 • rodzaje skal
 • przekształcanie skal,
 • zadania z treścią dotyczące skali

4. Rodzaje map. Generalizacja.

 • rodzaje map wraz z przykładami
 • pojęcie: generalizacja, po co się ja wykonuje
 • cechy planu

5. Metody przedstawiania zjawisk na mapach:

 • 4 metody przedstawiania zjawisk wraz z przykładami,
 • metody prezentacji rzeźby terenu (cechy, wady, zalety)
 • pojęcia: wysokość względna i bezwzględna (odczytywanie z mapy, obliczanie, jednostki!)

6. Praca z mapą:

 • pojęcie: zorientowanie mapy
 • zasady czytania mapy i zdjęcia lotniczego

 

W związku ze zmianą planu, zamianie ulegają również dni i godziny zajęć pozalekcyjnych. Od 29 września obowiązują następujące terminy:

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas 3 – poniedziałek, 14.35-15.20, sala 218

zajęcia przygotowujące do matury z geografii – środa, 8.00-8.45, sala 218

 

Zapraszam zainteresowanych uczniów.

Uczniowie klasy 3A LO,

jeśli chcecie samodzielnie wrócić do domu po wycieczce w dniu 24.09.2014, proszę o wydrukowanie i podpisanie precyzyjnej zgody przez Rodzica.

Wersje:

 • powrót spod Uniwersytetu Warszawskiego,
 • powrót ze stacji PKP w Legionowie,
 • powrót z przystanku 3 Maja w Legionowie

zgoda – powrót

zgoda (zgoda na udział w wycieczce)

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie: Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Lizbona-miasto o wielu obliczach, adresowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIM.2014

Przebieg konkursu:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej Lizbonę – stolicę Portugalii jako miasto wielokulturowe.
Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów.
Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Przyjmuję prace do 25 listopada, tak by do 30 listopada mogły dotrzeć do organizatora.

Pracę kwalifikuję jako: dodatkową, pogłębiającą wiedzę (waga oceny: 8).