Forma: prezentacja multimedialna, plakat

Termin: 10 czerwca (można oddać wcześniej)

Temat: Rekordy geograficzne.

Elementy obowiązkowe:

 • mapy
 • wybrane rekordy przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (dotyczące działalności człowieka) wraz z opisem – w liczbie: 10
 • zdjęcia
 • proszę rekordy wybrać tak, by dotyczyły różnych kontynentów i różnych zagadnień

 

Zagadnienia do powtórzenia:

1. Podział administracyjny Polski

 • zmiany podziału administracyjnego w latach 1946 – 2015, i ich cele
 • obecny ustrój administracyjny (trójstopniowy)
 • rodzaje powiatów i gmin
 • podział władzy w gminie, powiecie i województwie, kompetencje poszczególnych organów, s. 70

2.Liczba i rozmieszczenie ludności Polski

 • zmiany liczby ludności od 1939 i ich przyczyny
 • zmiany współczynnika przyrostu naturalnego i ich przyczyny
 • obliczanie wskaźnika dynamiki
 • pojęcie: depopulacja i jego skutki
 • prognozy co do dalszych zmian demograficznych w Polsce
 • obliczanie wskaźnika gęstości zaludnienia
 • rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny
 • skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski

3. Struktura demograficzna ludności Polski

 • przyrost naturalny a współczynnik przyrostu naturalnego (obliczenia)
 • przyczyny zmian przyrostu naturalnego i współczynnika dzietności – jak zmieniały się w czasie
 • przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w POlsce, s.80
 • Pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji (też obliczenia)
 • analiza piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny starzenia się polskiego społęczeństwa
 • skutki starzenia się polskiego społeczeństwa

4.Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków

 • migracje wewnętrzne: przyczyny, kierunki, cechy
 • migracje zagraniczne: przyczyny, kierunki, cechy i skutki
 • czynniki wypychające a czynniki przyciągające w migracjach
 • pojęcia: reemigracje, imigracje, emigracja, repatriacja
 • obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego
 • Polonia na świecie

5. Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne

 • pojęcia: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna
 • najliczniejsze mniejszość narodowe i mniejszości etniczne w Polsce (liczebność, miejsce koncentracji)
 • struktura wyznaniowa Polski

6. Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia

 • pojęcia: ludność czynna zawodowo, ludność bierna zawodowo, współczynnik aktywności zawodowej (obliczenia), wskaźnik zatrudnienia (obliczenia)
 • ekonomiczne grupy ludności
 • struktura zatrudnienia i jej zmiany (wraz z przyczynami) od 1930 r.
 • struktura zatrudnienia w województwach (przyczyna zróżnicowania)
 • pojęcie: stopa bezrobocia (obliczenia), bezrobocie ukryte
 • obszary o największym bezrobociu
 • przyczyny bezrobocia
 • skutki bezrobocia

7. Stan zdrowia ludności Polski

 • co wpływa na stan zdrowia
 • wpływ profilaktyki na stan zdrowia Polaków i długość trwania ich życia
 • główne przyczyny zgonów Polaków

8.; Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce

 • pojęcie: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, industrIalizacja
 • największe miasta w Polsce
 • funkcje miast
 • typy aglomeracji wraz z przykładami
 • UKŁADY PRZESTRZENNE MIAST (110-111)
 • zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w Polsce
 • typy wsi (rysunek, opis, występowanie w Polsce)
 • jak zmienia się polska wieś?

9. Preferencje wyborcze Polaków. Organizacje pozarządowe

 • jakie cechy ma przeciętny polski wyborca, który bierze udział w wyborach?
 • główne postulaty 4 opcji politycznych
 • pojęcia: organizacja non profit, OPP

10. Bogactwo kulturowe Polski

 • polskie obiekty z Listy UNESCO (mapa+krótki opis)

Praca dodatkowa: Konflikt ukraińsko-rosyjski
forma: prezentacja multimedialna
lub prezentacja na forum klasy(proszę wtedy wybrać dowolny konflikt, ale proszę, żeby się nie powtarzały)

termin: klasa 3A LO – 15 kwietnia, klasy 1AC LO – 10 czerwca

Praca ma zawierać:
– przyczyny konfliktu
– przebieg konfliktu
– międzynarodową reakcję
– zasięg przestrzenny konfliktu
– skutki dla Ukrainy/Rosji/Świata
– przewidywania co do przyszłości
– mapy
– zdjęcia (byle nie drastyczne, ma być merytorycznie)
– wnioski, jakie błędy popełniły obydwie strony.

Zakres: Europa

1. Europa – warunki naturalne

Mapa:

 • Niziny: Francuska, Niemiecka, Polska, Wschodnio-europejska, Wielka Nizina Węgierska
 • Wyżyny: Białoruska, Podolska, Masyw Centralny, Wołyńska
 • Góry: Betyckie, Kantabryjskie, Pireneje, Alpy, Apeniny, Góry Dynarskie, Karpaty, Skandynawskie, Sudety, Ural
 • Półwyspy: Iberyjski, Apeniński, Bałkański, Peloponez, Krym, Skandynawski, Kolski, Jutlandzki
 • Wyspy:Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Zelandia (Dania), Majorka (Baleary), Korsyka, Sycylia, Sardynia, Kreta, Cypr
 • Zatoki: Biskajska, Botnicka, Fińska, Lwia
 • Morza: Północne, Norweski, Bałtyckie, Śródziemne, Tyrreńskie, Jońskie, Adriatyckie, Egejskie, Czarne
 • Rzeki: Tag, Sekwana, Loara, Ren., Łaba, Dunaj, Wisła, Dniepr, Wołga
 • klimat na terenie Europy (klimatogramy), roślinność (str. 152-153)

2. Europa – ludność

 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia (obszary o max. i min. gęstości; powody)
 • stopień zurbanizowania (państwa o max. i min. urbanizacji)
 • zróżnicowanie ludności Europy (ludy, języki, religijne)
 • przyrost naturalny (definicja, wartości w Europie)
 • problem starzenia się społeczeństwa (przyczyny, skutki)

3. Europa – gospodarka

 • stopień rozwoju gospodarczego
 • udział 3 sektorów w tworzeniu PKB
 • zróżnic0wanie użytkowania ziemi w wybranych państwach (wykres słupkowy str. 161)
 • najważniejsze cechy rolnictwa,
 • najważniejsze surowce mineralne z przykładami państw
 • energetyka (str. 164)

3. Kraje Europy Północnej

 • państwa skandynawskie
 • najważniejsze informacje o warunkach naturalnych (góry, gejzery, typy wybrzeży, klimat)
 • ludność (liczba ludności, gęstość zaludnienia, przyrost naturalny; przyczyny i skutki, str. 166)
 • gospodarka (najważniejsze firmy, rola rolnictwa, turystyka)

4. Kraje alpejskie

 • państwa alpejskie
 • warunki naturalne (góry Alpy, Mount Blanc, Piętrowość klimatyczno – roślinna, klimat)
 • ludność (koncentracja w dolinach i na wyżynach, zróżnicowanie gęstości zaludnienia)
 • gospodarka (ochrona przyrody, rozwój sektora usług, przykłady firm)

5. Kraje Europy Południowej

 • państwa
 • warunki naturalne: klimat, dostęp do mórz
 • rodzaje walorów turystycznych (przyrodnicze i antropogeniczne) wraz z przykładami
 • wpływ turystyki na gospodarkę (pozytywny i negatywny)

6. Francja

 • położenie, warunki naturalne (krainy geograficzne, klimat)
 • ludność (dodatni przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji)
 • Cechy rolnictwa Francuskiego
 • Cechy rolnictwa towarowego

7. Wielka Brytania

 • położenie
 • monarcha konstytucyjna, krainy historyczne
 • warunki naturalne (klimat, ukształtowanie terenu)
 • ludność: liczba ludności, dodatnie saldo migracji
 • najważniejsze informacje o Londynie
 • gospodarka: znaczenie rewolucji przemysłowej, znaczenie produkcji zwierzęcej z rolnictwie, najważniejsze surowce mineralne`

Zagadnienia powtórzeniowe dla klas 1abc „Procesy zewnętrzne, kształtujące powierzchnię Ziemi. Gleby.”

1. Wietrzenie

 • pojęcie: procesy zewnętrzne, wietrzenie fizyczne, wietrzenie chemiczne, wietrzenie biologiczne, ruchy masowe, zwietrzelina
 • opis procesu wietrzenia mrozowego

2. Procesy krasowe

 • pojęcie: krasowienie
 • skały podlegające krasowieniu, czynniki niezbędne do procesu krasowienia
 • formy krasu powierzchniowego i podziemnego (przykłady i opis)

3. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów

 • obszary pokryte lądolodami (Antarktyda i Grenlandia)
 • różnice między lodowcem i lądolodem
 • warunki niezbędne do tworzenia się lodowców
 • etapy przekształcania się lodu
 • formy: erozyjne i akumulacyjne (przykłady, krótkie opisy, rozpoznawanie)

4. Rzeźbotwórcza działalność rzek

 • pojęcia: rzeka główna, dopływ, dorzecze, zlewisko, dział wodny
 • biegi rzeki (dominujące w nich procesy i powstające formy np. erozja wgłębna, erozja wsteczna, dolina V-kształtna, cofające się wodospady, erozja boczna, meander (zakole), akumulacja, łacha, ławica
 • rodzaje ujść: deltowe i estuarium (opis, wygląd)

5. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

 • pojęcie: korazja
 • niszcząca działalność wiatru, deflacja, formy: bruk deflacyjny, grzyb skalny
 • budująca działalność wiatru, rodzaje wydm (rysunek, opis)

6. Rzeźbotwórcza działalność morza

 • niszcząca działalność morza – abrazja, opis procesu cofania się klifu z zaznaczeniem elementów (nisza abrazyjna, nawis skalny, platforma akumulacyjna)
 • budująca działalność morza – opis procesu powstawania jeziora przybrzeżnego
 • rodzaje wybrzeży (opis, rozpoznawanie typu na podstawie map, miejsca/państwa występowania)

7. Gleby

 • pojęcia: pedosfera, proces glebotwórczy, gleby strefowe, gleby astrefowe,
 • rodzaje gleb strefowych(przykłady, opisy, żyzność, skała macierzysta, rodzaj roślinności): czarnoziem, gleby brunatne, gleby bielicowe
 • rodzaje gleb astrefowych (czynnik, opisy, żyzność): rędziny, górskie, mady, bagienne
 • strefy roślinne (po 3 informacje na temat każdej strefy, zgodnie z notatką w zeszycie)

Proszę zwrócić uwagę na znajomość poszczególnych tematu w kontekście układu

czynnik -> proces -> forma (akumulacyjna/erozyjna)

Praca dodatkowa

Klasy 3 gimnazjum

Temat: Szanse na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Obligatoryjne elementy pracy:

 1. Diagnoza wykorzystania możliwości pozyskiwania energii alternatywnej w Polsce
 2. Elementy sprzyjające i utrudniające rozwój energetyki alternatywnej
 3. Zalety elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych
 4. Własne propozycje zmian
 5. Zdjęcia
 6. Mapy

Praca powinna być twórcza, będę sprawdzała stopień „zapożyczeń” ze źródeł internetowych

Forma: prezentacja multimedialna (proszę o przesłanie pracy mailem) lub plakat

Termin: 5 czerwca 2015 r.

1.       Położenie i granice Polski

·         Cechy położenia Polski

·         Powierzchnia Polski i długość granic

·         Sąsiedzi Polski

·         Granice na morzu (rodzaje, zasięg)

·         Położenie matematyczne, fizycznogeograficzne, geopolityczne

2.       Dzieje geologiczne obszaru Polski

·         Jednostki tektoniczne Polski (ogólnie)

·         Cechy i zasięg platformy wschodnioeuropejskiej

·         Budowa geologiczna Karpat

·         Najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski (te wybrane na lekcji)

·         Surowce mineralne (rodzaj, czas powstania, występowanie)

3.       Zlodowacenia

·         Pojęcia: glacjał, interglacjał

·         Zasięgi zlodowaceń (nazwy)

·         Pojęcie: rzeźba staroglacjalna, rzeźba młodoglacjalna, denudacja

·         Formy rzeźby młodoglacjalnej (rysunek, nazwy, krótki opis)

·         Formy powstałe w warunkach klimatu peryglacjalnego

·         Pojęcie: klimat peryglacjalny

·         Górskie formy polodowcowe (nazwy, krótki opis)

·         Pasy rzeźby na terenie Polski, cechy poszczególnych pasów

4.       Klimat Polski

·         Cechy klimatu Polski

·         Na czym polega przejściowość klimatu?

·         Pory roku w Polsce

·         Czynniki kształtujące klimat Polski

·         Masy powietrza kształtujące klimat Polski

·         Zróżnicowanie temperatury (lato, zima) i opadów

·         Zróżnicowanie długość trwania okresu wegetacyjnego

·         Bryza – rodzaje, występowanie, opisy\

·         Fen – opis, gradient sucho i wilgotno adiabatyczny, obliczenia

5.       Bilans wodny. Sieć rzeczna

·         Opis bilansu wodnego (przychód, rozchód, retencja)

·         Obszary niedoboru i nadwyżki wody

·         Zlewiska i dorzecza na terenie Polski

·         Pojęcie: asymetria dorzecza i powody

·         Ustrój rzek Polski (niżówki, wyżówki i ich przyczyny)

6.       Jeziora. Wody podziemne

·         Pojęcie: jeziorność

·         Jeziorność obszaru Polski

·         Znaczenie jezior

·         Typy genetyczne jezior, przykłady, krótki opisy, znajomość mapy

·         Rodzaje wód podziemnych

·         Rodzaje wód mineralnych

7.       Morze Bałtyckie

·         Cechy morza Bałtyckiego (m.in.głębokość max i śr.)

·         Zatoki, wyspy (mapa)

·         Geneza Bałtyku

·         Pływy, sejsze, falowanie

·         Rodzaje wybrzeża w różnych częściach Bałtyku

·         Zasolenie i jego przyczyny

·         Eutrofizacja wód, jej przyczyny i skutki

8.       Gleby

·         Profil glebowy (s.53)

·         Typy gleb

·         Rozpoznawanie gleb po profilach glebowych

·         Cechy poszczególnych gleb

·         Na czym polega degradacja gleb

·         Bonitacja – na czym polega i czemu służy

 

9.       Świat roślin i zwierząt

·         Pojęcie: relikty (przykłady)

·         Pojęcie endemity (przykłady)

·         Monokultura (przyczyny i skutki jej powstawania)

·         Rodzaje lasów (charakterystyczne drzewa)

·         Zasięgi występowania wybranych gatunków drzew

·         Torfowiska niskie i wysokie (gatunki roślin)

Praca klasowa „Azja” -klasa 2c gim, termin 23 lutego (poniedziałek),2 godz.lekcyjna

1.Mapa:

 • Góry: Ural, Wierchojańskie, Południowochińskie, Himalaje, Zagros, Kaukaz, Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, Ałtaj, Pamir, Hindukusz
 • Wyżyna: Irańska, Tybetańska, Mongolska, Środkowo-Syberyjska, Dekan
 • Niziny: Zachodnio-Syberyjska, Chińska, Gangesu, Indusu, Turańska, Mezopotamska
 • Rzeki: Ob z Irtyszem, Lena, Jenisej, Jangcy, Amur, Huang He (Rzeka Żółta) Ganges, Indus, Tygrys, Eufrat
 • Jeziora: Bajkał, Aralskie, Morze Kaspijskie
 • Morza: Czerwone, Arabskie, Południowo – chińskie, Żółte, Japońskie, Ochockie, Beringa
 • Zatoki: Bengalska, Perska
 • Wyspy: Cejlon, Sumatra, Jawa, Filipiny, Borneo, Japonia
 • Półwyspy: Arabski, Indyjski, Malajki, Indochiński, Koreański, Kamczatka
 • Państwa: Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Iran, Irak, Kuwejt, Syria, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Korea Południowa

2. Warunki naturalne:

 • obszary sesjmiczne
 • zróżnicowanie klimatyczne (klimatogramy! roślinność, przykłady zasięgu klimatu
 • rekordy przyrodnicze
 • monsun (rodzaje, kierunki wiania, pozytywne i negatywne skutki)

3. Ludnosć

 • liczba ludności (procent w liczbie ludności świata)
 • rasy z przykładami państw
 • Zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min.), obliczenia gęstości zaludnienia
 • eksplozja demograficzna
 • największe miasta
 • pojęcia: megalopolis, przyrost naturalny

4. Gospodarka:

 • pojęcia: PKB, tygrysy azjatyckie (i przykłady państw)
 • przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych
 • struktura PKB i struktura zatrudnienia charakterystyczna dla państw słabo i wysoko rozwiniętych (udział poszczególnych sektorów)
 • kultura ryżu (rola rolnictwa), uprawy roślin żywieniowych i eksportowych (kawa, herbata)
 • miejsca wydobycia najważniejszych surowców mineralnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny)
 • usługi

5. Chiny:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun
 • ludność (liczna ludności, największe miasta, program kontroli urodzeń)
 • gospodarka

6. Indie:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun,
 • ludność (liczba) zróżnicowanie rasowe, religia (hinduizm), system kastowy
 • gospodarka

7. Japonia

 • warunki naturalne (państwo wyspiarskie, klimat, obszar sejsmiczny)
 • ludność (liczba), megalopolis Nippon,
 • gospodarka (nowoczesna, rola przemysłu High-tech, nowoczesne usługi)

8. Bliski Wschód:

 • przykładowe państwa
 • środowisko przyrodnicze (klimat, pustynie)
 • Ludność (liczba), religia
 • gospodarka (złoża ropy naftowej), OPEC,
 • konflikty zbrojne

Nie ogłoszono kolejnej edycji konkursu fotograficznego 4 pory roku, ale jest za to taki:

REGULAMIN

Karta zgłoszenia

Proszę koniecznie przeczytać regulamin!

Za udokumentowane oddanie pracy (dostanę na maila kopię formularza i zdjęć) – w zależności od jakości 5 lub 6 cząstkowa (waga 8), za zdobycie miejsce „ocena do góry na koniec roku”.

Oprócz tego nagrody są naprawdę cenne: 750, 500 i 300 zł

termin wysyłania zdjęć: 16 marca
wyniki: 31 marca

Jak zwykle pomagam w wyborze zdjęć, doradzam, pomagam w wypełnieniu formularza, itp. Uwaga: zdjęcia nie mogą być robione w Legionowie:
Temat–w konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w dwóch
kategoriach:
a)człowiek i jego pasja
b)ekologia i sport

2.Zdjęcia muszą pochodzić z obszaru objętego działaniem
Organizatora, tj. gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (należące do powiatu legionowskiego), Dąbrówka, Radzymin (należące do powiatu wołomińskiego), Somianka (należąca do powiatu wyszkowskiego).

3.Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów.

4.Uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych w załączonym oświadczeniu, znajdującym się na Formularzu zgłoszeniowym.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie kolorowe lub czarno-
białe, utrwalone w postaci cyfrowej w formacie JPEG. Zalecany rozmiar to 8 Mpx w rozdzielczości 300 dpi. Dopuszcza się prace mniejsze z zaznaczeniem, że rozmiar nie może być niższy niż 5 Mpx w rozdzielczości 300 dpi (np. 2816×2112 to 5,95 Mpx).

2.Do każdej kategorii Uczestnik może nadesłać max. 20 zdjęć.

3.Fotografie nie mogą pochodzić z innych konkursów, być publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

4.Zdjęcia powinny być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem oraz dokładną nazwą sfotografowanego obiektu np.: ADAM_NOWAK_Czlowiek_w_Gorze.jpg

5 Fotografie ze znakami czy cyframi (np. daty) będą dyskwalifikowane.
6.Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć.

7.Zdjęcia można zgłaszać jedną z poniższych form:
a)w postaci załączników do wiadomości, przesłać pocztą elektroniczną na adres:konkurs@partnerstwozalewu.org.pl z
dopiskiem:
Konkurs fotograficzny LGD oraz nazwa kategorii, np. Konkurs fotograficzny
LGD człowiek i jego pasja. Dodatkowo, najpóźniej w ostatnim
dniu terminu przyjmowania prac, należy złożyć osobiście lub dosłać pocztą na adresy podane niżej podpisane formularze
zgłoszeniowe. Formularze dostarczone pocztą po terminie, zdyskwalifikują zgłoszenie.
b) zdjęcia zapisane na nośniku elektronicznym, wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, złożyć osobiście w zaklejonej kopercie
lub nadesłać pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 05-119 Legionowo
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny LGD

8.Do zdjęć należy dołączyć zbiorczy formularz zgłoszeniowy oraz, w razie korzystania z wizerunku innych osób niż autor zdjęcia, zgodę wskazaną w
§
8.Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 09.02 wracam do pracy. W związku z moją tygodniową nieobecnością zmieniły się terminy prac klasowych i kartkówek – dokonałam aktualizacji w librusie (terminarz).

W razie pytań proszę o kontakt na maila anna@bogacka.com.