Geografia–proces, forma, obiekt – konkurs foto
Proszę obejrzeć zdjęcia wybrane w poprzednich latach – są podane linki w regulaminie :)
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do studentów.
W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:
a.procesy i formy naturalne (symbol kategorii-N)
b.obiekty antropogeniczne (symbol kategorii-A).
Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach
Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: kategoria, nazwisko i
imię autora, numer zdjęcia, np.  N_Kowalski_Jan_2
Fotografie powinny być przekazane organizatorowi konkursu, czyli przedstawicielom Wydziału Nauk Geograficznych UŁ do dnia 15 stycznia 2016 roku w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres
wngul.konkurs.foto@wp.pl
Wraz z pracami zgłaszanymi na konkurs należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres wngul.konkurs.foto@wp.pl

Temat: 7-dniowa wycieczka po wybranym państwie/państwach/regionie (z wyłączeniem Polski)

Forma: prezentacja multimedialna lub plakat lub folder

Praca ma być wykonana w grupach (od 2 do 4 osób) jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów

Termin: 18 stycznia (jestem w szkole na 1,2 i 7 godzinie lekcyjnej)

Obowiązkowe elementy:

 • tytuł
 • mapa wraz zaznaczoną trasą oraz legendą i skalą
 • obliczona długość trasy wycieczki na podstawie pomiaru trasy na mapie i skali mapy
 • opis poszczególnych miejsc – pokazanie ich atrakcyjności dla turysty
 • literatura (źródła z których korzystaliście)
 • zdjęcia

1. Liczba ludności świata i jej zmiany:

 • udział poszczególnych kontynentów w liczbie ludności świata,
 • pojęcia przyrost naturalny (dodatni i ujemny), eksplozja demograficzna
 • obliczenia współczynnika przyrostu naturalnego
 • największy i najmniejszy przyrost naturalny (przykłady państw)
 • model przejścia demograficznego (cechy etapów)
 • model przejścia epidemiologicznego

2. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

 • pojęcie: struktura wieku
 • zróżnicowanie średniej długości trwania życia (przykłady państw, s. 21)
 • przyczyny starzenia się społeczństw
 • pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji, zróżnicowanie na świecie
 • piramidy wieku i płci (społeczeństwo młode, zastojowe i regresywne: cechy)
 • struktura zatrudnienia: pojęcie i podział na grupy ekonomiczne
 • zmiany struktury zatrudnienia wraz z rozwojem gospodarczym (s.25)
 • rodzaje bezrobocia,
 • skutki bezrobocia

3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 • czynniki rozmieszczenia ludności
 • bariery osadnicze wraz z przykładami (mapa)
 • pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena
 • gęstość zaludnienia (obliczenia)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie, max. i min. (mapa s. 33)

4. Migracje na świecie

 • pojęcia: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji
 • obliczenia współczynnika  przyrostu rzeczywistego
 • podział migracji wraz z przykładami
 • czynniki wypychające i przyciągające
 • Pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

5. Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe.

 • odmiany ludzkie
 • zróżnicowanie językowe (podział języków indoeuropejskich wraz z przykładami)
 • zróżnicowanie religijne
 • cechy poszczególnych religii i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
 • kręgi cywilizacyjne (informacja „pod pierwszą kropką”, s.44)

6. Osadnictwo

 • kryteria wyróżniania miast
 • typy genetyczne wsi (rysunki)
 • nowe funkcje wsi
 • funkcje miast
 • typy fizjonomiczne miast

7. Urbanizacja na świecie

 • pojęcie: urbanizacja
 • płaszczyzny urbanizacji
 • fazy urbanizacji
 • wskaźnik urbanizacji(pojęcie i przykłady państw)
 • pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • typy zespołów miejskich wraz z przykładami

Nieprzekraczalny termin: 21 grudnia

Przypominam, że można wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze

Klasy:  2abc gim, 3abc gim, 1AB LO, 2A LO, 3A LO

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie, indywidualnie

 

KLASY 2abcd gim – Temat: Turystyka górska w Europie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym górami w Europie
 • najważniejsze walory turystyczne gór
 • przykłady turystyki kwalifikowanej
 • znane kurorty górskie
 • Zdjęcia

KLASY 3abc gim – Temat: Rekordy geograficzne w Polsce

Elementy obowiązkowe:

 • rekordy przyrodnicze (dotyczące środowiska przyrodniczego) – opis wraz z załączoną mapą, uwzględniającą lokalizację danego miejsca
 • porównanie rekordu w „Polsce” z rekordem na świecie
 • zdjęcia,
 • wykresy

 

KLASY 1AB LO – Temat: Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia

KLASY 2A, 3A LO – Temat: Efekt cieplarniany – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące efektu cieplarnianego
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)

Więcej »

Zakres: PRZEMYSŁ

 • Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie
  • funkcje przemysłu
  • rewolucje przemysłowe
  • zróżnicowanie poziomu rozwoju przemysłu na świecie
  • kraje nowo uprzemysłowione
  • zróżnicowanie struktury przemysłu

Więcej »

1. Skład i budowa atmosfery

 • skład chemiczny atmosfery
 • składniki stałe i zmienne
 • budowa atmosfery (warstwy, ich zasięg, temperatura, ciśnienie, cechy charakterystyczne)

Więcej »

 

1. Mapa Afryki:

 • Góry: Przylądkowe, Smocze, Atlas
 • Wyżyny:Abisyńska, Wschodnioafrykańska
 • rzeki: Nil, Niger, Zambezi, Limpopo, Oranje
 • Morze: Czerwone, Śródziemne,
 • Kotliny: Górnego Nilu, Czadu, Kongo, Kalahari,
 • Jeziora: Wiktorii, Tanganika, Niasa (Malawi)
 • Pustynie: Arabska, Libijska, Sahara, Kalahari, Namib
 • Państwa: Egipt, RPA, Libia, Algieria, Tunezja, Maroko, Nigeria

Więcej »

Informuję, że w związku z chorobą, będę nieobecna w szkole w dniach 27.10-30.10. Do pracy wracam 02.11 (poniedziałek), w tym dniu klasa 3A Liceum napisze przełożoną poprawę pracy klasowej (zapraszam na fakultet).

W poniedziałek 02.11, oprócz fakultetu dla klasy 3A LO, odbędą się też zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas 3 gimnazjum.

Praca klasowa z „Afryki” klasy 2b gimnazjum zostanie przełożona na 6.11 (piątek), ponieważ 05.11 będę na wycieczce. Zmianę wprowadziłam już do Librusa, żeby zablokować termin.

W razie wątpliwości poproszę o kontakt mailowy.

Temat: Terroryzm na świecie

praca obowiązkowa, grupy 3-4 osobowe

forma: plakat

termin: 1A -20 listopada      1B – 17 listopada

Obligatoryjne elementy pracy

 • mapa obszarów szczególnie zagrożonych terroryzmem
 • przykłady zamachów terrorystycznych
 • przyczyny terroryzmu
 • skutki polityczne, społeczne i gospodarcze terroryzmu
 • literatura