1. Mapa
 • Niziny: Hudsońska. Zatokowa, Atlantycka, Orinoko, Amazonki, La PLaty
 • Wyżyny: Kolorado, Meksykańska, Gujańska, Brazylijska
 • Góry: Alaska, Brooksa, Kordyliery, Skaliste, Nadbrzeżne,Andy
 • Półwyspy: Alaska, Labrador, Floryda, Jukatan, Kalifornijski,
 • Wyspy: Kuba, Jamajka, Haiti, Ziemia Baffina
 • Zatoki: Alaska, Hudsona, Meksykańska
 • Morza: Baffina, Sargassowe
 • Rzeki: Jukon, Missisipi, Missouri, Rio Grande, Rzeka Św. Wawrzyńca, Amazonka, Orinoko, Parana, Paragwaj
 • Jeziora: Górne, Huron, Erie, Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Titicaca

2. Środowisko przyrodnicze:

 • pojęcia: Ameryka Łacińska, Ameryka Środkowa
 • południkowy układ rzeźby
 • strefy klimatyczno roślinne (temperatura, opady, roślinność, rodzaj klimatu, klimatogram)

3. Ludność i urbanizacja

 • rasy ludzkie
 • pojęcia: Metys, Mulat, Zambosi
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max.  i m.in. – przykłady)

4. Gospodarka

 • cechy państw Bogatej Północy i Biednego Południa

5. Stany Zjednoczone

 • warunki naturalne (położenie, południkowy układ rzeźby, klimat, tworzenie się huraganów, najważniejsze krainy geograficzne)
 • ludność i urbanizacja: liczba ludności, pojęcie: megalopolis, rasy ludzkie,  największe miasta)
 • gospodarka (cechy gospodarki, rolnictwa, przemysłu i usług

6. Brazylia

 • położenie geograficzne, najważniejsze krainy geograficzne
 • klimat i typ roślinności (selva, campos)sieć rzeczna, rola Amazonki
 • Ludność: liczba ludności, najważniejsze miasta, fawele i ich problemy
 • Gospodarka: cechy, surowce mineralne, rolnictwo
7. Obszary okołobiegunowe
 • pojęcia: Arktyka, Antarktyka
 • cechy klimatu okołobiegunowego polarnego i subpolarnego
 • Lądolód i jego cechy
 • sytuacja polityczna Antarktydy
 • polska stacja badawcza
8. Australia i Oceania
 • położenie geograficzne
 • warunki naturalne
 • pojęcie: endemity (przykłady endemitów australijskich)
 • klimat
 • rodzaje rzek (stałe, okresowe, epizodyczne)
 • najważniejsze krainy geograficzne
 • ludność: liczba mieszkańców, rasy, ludność rdzenna (Aborygeni)
 • największe miasta
 • gospodarka: rolnictwo (najważniejsze uprawy i hodowla zwierząt), surowce mineralne, rola usług

1. Liczba ludności świata i jej zmiany:

 • udział poszczególnych kontynentów w liczbie ludności świata,
 • pojęcia przyrost naturalny (dodatni i ujemny), eksplozja demograficzna
 • obliczenia współczynnika przyrostu naturalnego
 • największy i najmniejszy przyrost naturalny (przykłady państw)
 • model przejścia demograficznego (cechy etapów)
 • model przejścia epidemiologicznego

2. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

 • pojęcie: struktura wieku
 • zróżnicowanie średniej długości trwania życia (przykłady państw, s. 21)
 • przyczyny starzenia się społeczństw
 • pojęcia: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji, zróżnicowanie na świecie
 • piramidy wieku i płci (społeczeństwo młode, zastojowe i regresywne: cechy)
 • struktura zatrudnienia: pojęcie i podział na grupy ekonomiczne
 • zmiany struktury zatrudnienia wraz z rozwojem gospodarczym (s.25)
 • rodzaje bezrobocia,
 • skutki bezrobocia

3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 • czynniki rozmieszczenia ludności
 • bariery osadnicze wraz z przykładami (mapa)
 • pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena
 • gęstość zaludnienia (obliczenia)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie, max. i min. (mapa s. 33)

4. Migracje na świecie

 • pojęcia: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji
 • obliczenia współczynnika  przyrostu rzeczywistego
 • podział migracji wraz z przykładami
 • czynniki wypychające i przyciągające
 • Pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

5. Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe.

 • odmiany ludzkie
 • zróżnicowanie językowe (podział języków indoeuropejskich wraz z przykładami)
 • zróżnicowanie religijne
 • cechy poszczególnych religii i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
 • kręgi cywilizacyjne (informacja „pod pierwszą kropką”, s.44)

6. Osadnictwo

 • kryteria wyróżniania miast
 • typy genetyczne wsi (rysunki)
 • nowe funkcje wsi
 • funkcje miast
 • typy fizjonomiczne miast

7. Urbanizacja na świecie

 • pojęcie: urbanizacja
 • płaszczyzny urbanizacji
 • fazy urbanizacji
 • wskaźnik urbanizacji(pojęcie i przykłady państw)
 • pozytywne i negatywne skutki urbanizacji
 • typy zespołów miejskich wraz z przykładami

 

 

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)

2. Struktura płci i wieku

 • piramida płci i wieku społeczeństwa starzejącego i młodego (kształt, wartość przyrostu naturalnego, udział dzieci i osób starszych, przykłady państw, średnia długość trwania życia),
 • analiza piramidy płci i wieku ludności Polski w 2009 r. (str 62), wskazania i omówienie przyczyn niżu i wyżu demograficznego
 • średnia długość trwania życia kobiet i mężczyzn
 • przyczyny is skutki starzenia się społeczeństwa polskiego,

3. Rozmieszczenie ludności

 • gęstość zaludnienia (pojęcie, obliczenia, wartość dla Polski)
 • zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce

4. Migracje

 • pojęcia: emigracja, imigracje, reemigracja, repatriacja
 • migracje wewnętrzne, ich przyczyny i główne kierunki
 • migracje zewnętrzne ich przyczyny i główne kierunki,
 • Pojęcia: saldo migracji, przyrost rzeczywisty (obliczenia)
 • Polonia (największe skupiska, państwa)

5. Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy.

 • pojęcia: struktura zatrudnienia
 • struktura zatrudnienia w Polsce w 2008 r.
 • województwa o największym udziale ludności zatrudnionej w: rolnictwie, przemyśle i usługach
 • pojęcie: stopa bezrobocia (definicja, obliczenia, jednostka)
 • emigracja zarobkowa, przyczyny, kierunki, zmiany po 2004 r.

6. Struktura narodowościowa. Społeczności etniczne

 • pojęcie: państwo wielonarodowościowe, państwo jednolite narodowościowo (a Polska w XX-XXI w), przyczyny zmian
 • pojęcie: mniejszość narodowa
 • najważniejsze mniejszości narodowe w Polsce (liczebność, lokalizacja na mapie)
 • pojęcie: społeczności etniczna
 • najważniejsze społeczności etniczne (liczebność, lokalizacja na mapie).

7. Urbanizacja

 • pojęcia: miasto, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji
 • liczba miast w Polsce,
 • zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w Polsce
 • zróżnicowanie miast pod względem liczby mieszkańców
 • 5 największych miast w Polsce
 • pojęcie: aglomeracja, typy aglomeracji, przykłady
 • funkcje miast (str.78)
 • problemy mieszkańców dużych miast

Na chwilę obecną (14.12, godz.14.00) sprawdziłam i oceniłam (oceny wstawione w Librusie) wszystkie prace długoterminowe (obowiązkowe) i dodatkowe (nieobowiązkowe), które dotarły do mnie do dziś włącznie.

Jeśli uważacie, że Wasza praca nie została oceniona proszę o kontakt osobisty lub mailowy anna@bogacka.com.

Nieprzekraczalny termin: 12 grudnia

Przypominam, że można wykonać 1 pracę dodatkową w semestrze

Klasy: 1abc gim, 2abcd gim, 3abc gim, 1AC LO, 3A LO

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie

 

KLASY 1abc gim – Temat: Trzęsienia Ziemi

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami trzęsień Ziemi
 • przyczyny trzęsień Ziemi
 • najsilniejsze trzęsienia Ziemi w historii
 • Skutki trzęsień ZIemi
 • Tsunami
 • Trzęsienia Ziemi w Polsce
 • Zdjęcia

KLASY 2abcd gim – Temat: Turystyka górska w Europie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym górami w Europie
 • najważniejsze walory turystyczne gór
 • przykłady turystyki kwalifikowanej
 • znane kurorty górskie
 • Zdjęcia

KLASY 3abc gim – Temat: Rekordy geograficzne w Polsce

Elementy obowiązkowe:

 • rekordy przyrodnicze (dotyczące środowiska przyrodniczego) – opis wraz z załączoną mapą, uwzględniającą lokalizację danego miejsca
 • porównanie rekordu w „Polsce” z rekordem na świecie
 • zdjęcia,
 • wykresy

 

KLASY 1AC LO – Temat: Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia

KLASY 3 LO – Temat: Efekt cieplarniany – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny efektu cieplarnianego
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące efektu cieplarnianego
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

Praca długoterminowa klasy 1AC LO

Temat: Charakterystyka wybranej organizacji międzynarodowej

Termin:

1C LO – 8 grudnia

1A LO – 9 grudnia

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie

 

Elementy obowiązkowe:

 • Temat
 • Mapa, z zaznaczonym państwami członkowskimi, skalą i legendą
 • Przyczyny powstania danej organizacji (z zaznaczeniem, które są przyczynami: politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, itp.)
 • Krótka historia funkcjonowania danej organizacji, zachodzące w niej zmiany
 • Najważniejsze założenia funkcjonowania, cele
 • Przykłady rozwiązywania konkretnego problemu przez daną organizację
 • Pozytywne i negatywne skutki przynależenia do danej organizacji dla państw członkowskich
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia

Praca długoterminowa klasy 3ab gim

Termin: 8 grudnia (poniedziałek)

 

Temat: Legionowo – moja mała ojczyzna. Znana, czy nieznana?

(Zamiast Legionowa można wybrać swoją własną miejscowość, np. Chotomów, Jabłonnę, Serock itp.)

Forma do wyboru: plakat, prezentacja multimedialna, folder

Praca wykonywana samodzielnie, jest obowiązkowa

 

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym położeniem Legionowa, skalą i legendą
 • Opis położenia względem jednostek administracyjnych, regionów i całego kraju
 • Krótka charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Charakterystyka ludnościowa
 • Funkcje (rolnictwo/przemysł/usługi?)
 • Najważniejsze zalety i potencjał
 • Literatura (źródła z których korzystacie)
 • zdjęcia

Zakres:

 1. Obraz Ziemi
 2. Ziemia we Wszechświecie

Wymagania szczegółowe:

 • określanie współrzędnych geogr.
 • podział map
 • skala: rodzaje i przekształcanie
 • skala polowa
 • odwzorowania
 • metody jakościowe i ilościowe prezentacji zjawisk na mapach
 • odczytywanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej (jednostki!)
 • obliczanie nachylenia terenu

 

 • najważniejsze informacje o planetach
 • ruch obiegowy Ziemi – cechy, rysunki oświetlenia Ziemi (s.55), skutki
 • następstwa ruchu obiegowego (s. 56)
 • górowanie Słońca (rysunki – s. 57)
 • obliczenia wysokości Słońca (s.59)
 • ruch obrotowy Ziemi (cechy, skutki)
 • obliczenia dotyczące czasu słonecznego
 • czas strefowy
 • linia zmiany daty
 • kalendarz juliański i gregoriański

1. Mapa:

 • Góry: Ural, Wierchojańskie, Południowochińskie, Himalaje, Zagros, Kaukaz, Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, Ałtaj, Pamir, Hindukusz
 • Wyżyna: Irańska, Tybetańska, Mongolska, Środkowo-Syberyjska, Dekan
 • Niziny: Zachodnio-Syberyjska, Chińska, Gangesu, Indusu, Turańska, Mezopotamska
 • Rzeki: Ob z Irtyszem, Lena, Jenisej, Jangcy, Amur, Huang He (Rzeka Żółta) Ganges, Indus, Tygrys, Eufrat
 • Jeziora: Bajkał, Aralskie, Morze Kaspijskie
 • Morza: Czerwone, Arabskie, Południowo – chińskie, Żółte, Japońskie, Ochockie, Beringa
 • Zatoki: Bengalska, Perska
 • Wyspy: Cejlon, Sumatra, Jawa, Filipiny, Borneo, Japonia
 • Półwyspy: Arabski, Indyjski, Malajki, Indochiński, Koreański, Kamczatka
 • Państwa: Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Iran, Irak, Kuwejt, Syria, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Korea Południowa

2. Warunki naturalne:

 • obszary sesjmiczne
 • zróżnicowanie klimatyczne (klimatogramy! roślinność, przykłady zasięgu klimatu
 • rekordy przyrodnicze
 • monsun (rodzaje, kierunki wiania, pozytywne i negatywne skutki)

3. Ludnosć

 • liczba ludności (procent w liczbie ludności świata)
 • rasy z przykładami państw
 • Zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min.), obliczenia gęstości zaludnienia
 • eksplozja demograficzna
 • największe miasta
 • pojęcia: megalopolis, przyrost naturalny

4. Gospodarka:

 • pojęcia: PKB, tygrysy azjatyckie (i przykłady państw)
 • przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych
 • struktura PKB i struktura zatrudnienia charakterystyczna dla państw słabo i wysoko rozwiniętych (udział poszczególnych sektorów)
 • kultura ryżu (rola rolnictwa), uprawy roślin żywieniowych i eksportowych (kawa, herbata)
 • miejsca wydobycia najważniejszych surowców mineralnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny)
 • usługi

5. Chiny:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun
 • ludność (liczna ludności, największe miasta, program kontroli urodzeń)
 • gospodarka

6. Indie:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun,
 • ludność (liczba) zróżnicowanie rasowe, religia (hinduizm), system kastowy
 • gospodarka

7. Japonia

 • warunki naturalne (państwo wyspiarskie, klimat, obszar sejsmiczny)
 • ludność (liczba), megalopolis Nippon,
 • gospodarka (nowoczesna, rola przemysłu High-tech, nowoczesne usługi)

8. Bliski Wschód:

 • przykładowe państwa
 • środowisko przyrodnicze (klimat, pustynie)
 • Ludność (liczba), religia
 • gospodarka (złoża ropy naftowej), OPEC,
 • konflikty zbrojne

Zakres: Podstawy geografii, rozdział 1.

1. Czym zajmuje się geografia?

 • pojęcie: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna
 • nauki: hydrologia, klimatologia, meteorologia, geomorfologia, geografia rolnictwa, geografia przemysłu, geografia usług, geografia miast, geografia wsi,
 • kształt i wielkość Ziemi, pojęcie: geoida, wymiary (promienie, obwód Ziemi)
 • sfery Ziemi wraz z opisem
 • źródła wiedzy geograficznej

2. Współrzędne geograficzne:

 • pojęcia: siatka geograficzna i kartograficzna,
 • cechy szerokości i długości geograficznej, cechy południków i równoleżników,
 • szerokość geograficzna: równika, zwrotników, kół podbiegunowych, biegunów
 • określanie współrzędnych geograficznych danych obiektów oraz znajdowanie obiektów dla podanych współrzędnych geogr.

3. Mapa i skala

 • pojęcia: mapa, skala
 • elementy mapy
 • rodzaje skal
 • przekształcanie skal,
 • zadania z treścią dotyczące skali

4. Rodzaje map. Generalizacja.

 • rodzaje map wraz z przykładami
 • pojęcie: generalizacja, po co się ja wykonuje
 • cechy planu

5. Metody przedstawiania zjawisk na mapach:

 • 4 metody przedstawiania zjawisk wraz z przykładami,
 • metody prezentacji rzeźby terenu (cechy, wady, zalety)
 • pojęcia: wysokość względna i bezwzględna (odczytywanie z mapy, obliczanie, jednostki!)

6. Praca z mapą:

 • pojęcie: zorientowanie mapy
 • zasady czytania mapy i zdjęcia lotniczego