Zakres:

 1. Obraz Ziemi
 2. Ziemia we Wszechświecie

Wymagania szczegółowe:

 • określanie współrzędnych geogr.
 • podział map
 • skala: rodzaje i przekształcanie
 • skala polowa
 • odwzorowania
 • metody jakościowe i ilościowe prezentacji zjawisk na mapach
 • odczytywanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej (jednostki!)
 • obliczanie nachylenia terenu

 

 • najważniejsze informacje o planetach
 • ruch obiegowy Ziemi – cechy, rysunki oświetlenia Ziemi (s.55), skutki
 • następstwa ruchu obiegowego (s. 56)
 • górowanie Słońca (rysunki – s. 57)
 • obliczenia wysokości Słońca (s.59)
 • ruch obrotowy Ziemi (cechy, skutki)
 • obliczenia dotyczące czasu słonecznego
 • czas strefowy
 • linia zmiany daty
 • kalendarz juliański i gregoriański

1. Mapa:

 • Góry: Ural, Wierchojańskie, Południowochińskie, Himalaje, Zagros, Kaukaz, Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, Ałtaj, Pamir, Hindukusz
 • Wyżyna: Irańska, Tybetańska, Mongolska, Środkowo-Syberyjska, Dekan
 • Niziny: Zachodnio-Syberyjska, Chińska, Gangesu, Indusu, Turańska, Mezopotamska
 • Rzeki: Ob z Irtyszem, Lena, Jenisej, Jangcy, Amur, Huang He (Rzeka Żółta) Ganges, Indus, Tygrys, Eufrat
 • Jeziora: Bajkał, Aralskie, Morze Kaspijskie
 • Morza: Czerwone, Arabskie, Południowo – chińskie, Żółte, Japońskie, Ochockie, Beringa
 • Zatoki: Bengalska, Perska
 • Wyspy: Cejlon, Sumatra, Jawa, Filipiny, Borneo, Japonia
 • Półwyspy: Arabski, Indyjski, Malajki, Indochiński, Koreański, Kamczatka
 • Państwa: Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Iran, Irak, Kuwejt, Syria, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Korea Południowa

2. Warunki naturalne:

 • obszary sesjmiczne
 • zróżnicowanie klimatyczne (klimatogramy! roślinność, przykłady zasięgu klimatu
 • rekordy przyrodnicze
 • monsun (rodzaje, kierunki wiania, pozytywne i negatywne skutki)

3. Ludnosć

 • liczba ludności (procent w liczbie ludności świata)
 • rasy z przykładami państw
 • Zróżnicowanie gęstości zaludnienia (max i min.), obliczenia gęstości zaludnienia
 • eksplozja demograficzna
 • największe miasta
 • pojęcia: megalopolis, przyrost naturalny

4. Gospodarka:

 • pojęcia: PKB, tygrysy azjatyckie (i przykłady państw)
 • przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych
 • struktura PKB i struktura zatrudnienia charakterystyczna dla państw słabo i wysoko rozwiniętych (udział poszczególnych sektorów)
 • kultura ryżu (rola rolnictwa), uprawy roślin żywieniowych i eksportowych (kawa, herbata)
 • miejsca wydobycia najważniejszych surowców mineralnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny)
 • usługi

5. Chiny:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun
 • ludność (liczna ludności, największe miasta, program kontroli urodzeń)
 • gospodarka

6. Indie:

 • warunki naturalne, krainy geograficzne, monsun,
 • ludność (liczba) zróżnicowanie rasowe, religia (hinduizm), system kastowy
 • gospodarka

7. Japonia

 • warunki naturalne (państwo wyspiarskie, klimat, obszar sejsmiczny)
 • ludność (liczba), megalopolis Nippon,
 • gospodarka (nowoczesna, rola przemysłu High-tech, nowoczesne usługi)

8. Bliski Wschód:

 • przykładowe państwa
 • środowisko przyrodnicze (klimat, pustynie)
 • Ludność (liczba), religia
 • gospodarka (złoża ropy naftowej), OPEC,
 • konflikty zbrojne

Zakres: Podstawy geografii, rozdział 1.

1. Czym zajmuje się geografia?

 • pojęcie: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna
 • nauki: hydrologia, klimatologia, meteorologia, geomorfologia, geografia rolnictwa, geografia przemysłu, geografia usług, geografia miast, geografia wsi,
 • kształt i wielkość Ziemi, pojęcie: geoida, wymiary (promienie, obwód Ziemi)
 • sfery Ziemi wraz z opisem
 • źródła wiedzy geograficznej

2. Współrzędne geograficzne:

 • pojęcia: siatka geograficzna i kartograficzna,
 • cechy szerokości i długości geograficznej, cechy południków i równoleżników,
 • szerokość geograficzna: równika, zwrotników, kół podbiegunowych, biegunów
 • określanie współrzędnych geograficznych danych obiektów oraz znajdowanie obiektów dla podanych współrzędnych geogr.

3. Mapa i skala

 • pojęcia: mapa, skala
 • elementy mapy
 • rodzaje skal
 • przekształcanie skal,
 • zadania z treścią dotyczące skali

4. Rodzaje map. Generalizacja.

 • rodzaje map wraz z przykładami
 • pojęcie: generalizacja, po co się ja wykonuje
 • cechy planu

5. Metody przedstawiania zjawisk na mapach:

 • 4 metody przedstawiania zjawisk wraz z przykładami,
 • metody prezentacji rzeźby terenu (cechy, wady, zalety)
 • pojęcia: wysokość względna i bezwzględna (odczytywanie z mapy, obliczanie, jednostki!)

6. Praca z mapą:

 • pojęcie: zorientowanie mapy
 • zasady czytania mapy i zdjęcia lotniczego

Termin: 16 grudnia

Temat: 5-dniowa wycieczka po wybranym regionie Polski

Forma: prezentacja multimedialna lub plakat lub folder

Praca ma być wykonana samodzielnie, jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów

Obowiązkowe elementy:

 • tytuł
 • mapa wraz zaznaczoną trasą oraz legendą i skalą
 • obliczona długość trasy wycieczki na podstawie pomiaru trasy na mapie i skali mapy
 • opis poszczególnych miejsc – pokazanie ich atrakcyjności dla turysty
 • literatura (źródła z których korzystaliście)
 • zdjęcia

Wyjazd: z Legionowa,

Powrót do Legionowa

Termin:  12 grudnia

Temat: Charakterystyka wybranego obiektu przyrodniczego w Polsce.

Ma być to konkretne:

 • jezioro (np. Zegrzyńskie)
 • rzeka (np. Narew)
 • góra (np. Rysy)
 • jaskinia
 • wodospad
 • puszcza
 • pomnik przyrody (np. dąb Bartek)
 • złoża surowca mineralnego (np. soli kamiennej)

Forma: plakat (format „dużego brystolu”), prezentacja multimedialna, folder/album/referat.

Praca ma być wykonana samodzielnie. Jest pracą obowiązkową dla wszystkich uczniów klasy 2a gim i 2b gim.

Obowiązkowe elementy pracy:

 1. Tytuł
 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektu, legendą i skalą.
 3. Dokładny opis położenia geograficznego (w której części Polski, w jakim województwie, pasie rzeźby).
 4. Charakterystyka obiektu:
 • geneza powstania (rodzaj formy, czynnik wpływające na powstanie, procesy , które przyczyniły się do powstania tego obiektu, jego geologiczny wiek),
 • charakterystyka jakościowa (stan czystości wód, skład gatunkowy puszczy, rośliny i zwierzęta występujące na tym terenie), czyli wszelkie informacje dotyczące obiektu
 • dane liczbowe (np. wielkość, powierzchnia, wysokość, długość, przepływ),
 • znaczenie gospodarcze dla człowieka (rolnictwo, przemysł, usługi), w skali lokalnej, regionalnej, krajowej

5. Z tyłu pracy proszę o wypisanie literatury, czyli źródeł z których korzystaliście (w tym tych z internetu).

Ocenie będą podlegały:

 1. Zgodność z obowiązkowymi wytycznymi,
 2. Poprawność merytoryczna,
 3. Wkład pracy,
 4. Kreatywność, pomysłowość,
 5. Jakość wykonania, estetyka.

Zakres: Problemy współczesnego świata

1. Dysproporcje w rozwoju krajów

 • Przyczyny dysproporcji
 • Ekonomiczny podział świata (Bogata Północ i Biedne Południe)
 • Struktura PKB a rozwój gospodarczy
 • BRICS
 • Sposoby zmniejszania dysproporcji
 • FAIR Trade, KIVA

2. Globalizacja

 • Globalizacja – pojęcie
 • Płaszczyzny globalizacji i przejawy globalizacji
 • Znaczenie międzynarodowych korporacji
 • Indeks globalizacji
 • przyczyny globalizacji
 • skutki globalizacji

3. Współpraca międzynarodowa

 • Płaszczyzny integracji międzynarodowej
 • ONZ
 • Organizacje międzynarodowe – przykłady, charakter, członkowie
 • Przyczyny integracji europejskiej
 • Skutki integracji europejskiej

4. Handel międzynarodowy

 • Charakter wymiany handlowej
 • Przedmioty obrotu międzynarodowego
 • Czynniki wpływające na rozwój handlu
 • Bilans handlowy – przykłady państw
 • Światowi eksporterzy i importerzy
 • Struktura (towarowa i geograficzna) handlu międzynarodowego
 • Kierunki przepływu handlu (i ich powody)
 • Czynniki hamujące wymianę handlową
 • Terms of trade

5. Konflikty międzynarodowe

 • Przyczyny konfliktów zbrojnych
 • Skutki konfliktów zbrojnych
 • Przykłady konfliktów zbrojnych
 • Terroryzm
 • Skutki terroryzmu
 • Wybrane zamachy terrorystyczne

6. Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm.

 • Przykłady konfliktów w Europie (miejsce, przyczyna, konsekwencje, organizacje polityczno-terrorystyczne)
 • Kocioł bałkański
 • Konflikty w Azji
 • Konflikty w Afryce
 • Arabska Wiosna (państwa, przyczyny, przebieg, skutki)
 • Polityka izolacjonizmu: przyczyny, skutki, przykłady państw

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu „Złap ducha” i je opisać. Oczekujemy oryginalnych ujęć i opisów mazowieckich zabytków – przede wszystkim tych mniej znanych, z nieodkrytym dotychczas potencjałem. Będziemy zwracać uwagę na jakość nadesłanych zdjęć i poprawność językową tekstów. Prace konkursowe oceni niezależna komisja.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy miłośnicy fotografii z całej Polski. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie opatrzone opisem. E-maile o temacie „Złap ducha” wraz z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego, zdjęciem i opisem) prosimy przesyłać do 30 listopada 2014 r. na adres: zabytki@mazovia.pl

Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, są dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu mają przedstawiać mazowiecki zabytek nawiedzony przez ducha. Ważny jest pomysł, liczymy na waszą kreatywność!

Jak ma wyglądać opis?

Napisz własnymi słowami, co przedstawia konkursowe zdjęcie. Co zaintrygowało cię w wybranym zabytku? Czy wiesz o nim coś interesującego? Jakie opowieści wiążą się z widocznym w kadrze duchem? Tekst powinien zachęcić czytającego do odwiedzenia danego miejsca i odkrycia go dla siebie. Liczy się zarówno treść, jak i forma.

Jakie nagrody można wygrać?

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
Wyróżnienie – karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 200 zł,
Nagroda publiczności – karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 400 zł.

 

Informacje, regulamin, karta zgłoszenia

Jestem na zwolnieniu lekarskim do 07.10 (piątek) włącznie. W dniu dzisiejszym uaktualnię w Terminarzu (librus) terminy kartkówek i prac klasowych, wynikające z mojej nieobecności. Zmianie nie podlegają terminy od 12.10.2014 włącznie.

Termin oddania:

2b – 14 listopada

2c – 12 listopada

2d -  12 grudnia

Temat: 7-dniowa wycieczka po wybranym państwie/państwach/regionie (z wyłączeniem Polski)

Forma: prezentacja multimedialna lub plakat lub folder

Praca ma być wykonana samodzielnie, jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów

Obowiązkowe elementy:

 • tytuł
 • mapa wraz zaznaczoną trasą oraz legendą i skalą
 • obliczona długość trasy wycieczki na podstawie pomiaru trasy na mapie i skali mapy
 • opis poszczególnych miejsc – pokazanie ich atrakcyjności dla turysty
 • literatura (źródła z których korzystaliście)
 • zdjęcia

1. Temat: Od państwa młodego do starzejącego się

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • przykładów państw młodych i starzejących się
 • piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny zróżnicowania struktury wg płci i wieku na konkretnych przykładach państw młodych i starzejących się
 • najważniejsze zagrożenia związane z daną strukturą płci i wieku
 • analiza struktury płci i wieku dla Polski

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi państwami
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

2. Temat: Globalizacja – szansa, czy zagrożenie?

Termin: 28.11.2014

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • najważniejszych przyczyn globalizacji
 • zdefiniowanie pojęcia: globalizacja
 • opis płaszczyzn globalizacji
 • przedstawienie konkretnych przykładów globalizacji
 • diagnoza postępu globalizacji w przypadku Polski
 • szanse i zagrożenia płynące z globalizacji

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi opisywanymi miejscami
 • Zdjęcia
 • literatura.