Prace dodatkowe – nieobowiązkowe

termin: 7 czerwca

forma: plakat lub prezentacja multimedialna lub folder

Praca indywidualna

 

3ab gimnazjum

Temat: Walory turystyczne powiatu legionowskiego

Przedstawienie:

 • walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu legionowskiego
 • rozwój infrastruktury turystycznej

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi propozycjami
 • Opis poszczególnych walorów turystycznych
 • możliwości dalszego rozwoju turystyki na terenie powiatu legionowskiego
 • Zdjęcia
 • wykaz literatury

 

1A liceum

Opis wybranego konfliktu zbrojnego na świecie

Elementy obowiązkowe:

 • Mapa, z zaznaczonym obszarami konfliktu
 • przyczyny konfliktu
 • strony konfliktu
 • przebieg konfliktu
 • skutki (z zaznaczeniem, które są polityczne, społeczne, gospodarcze)
 • Zdjęcia
 • wykaz literatury

 

2AB liceum

Temat: Od państwa młodego do starzejącego się

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • przykładów państw młodych i starzejących się
 • piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny zróżnicowania struktury wg płci i wieku na konkretnych przykładach państw młodych i starzejących się
 • najważniejsze zagrożenia związane z daną strukturą płci i wieku
 • analiza struktury płci i wieku dla Polski
 • skutki występowania danej piramidy z podziałem na gospodarcze i społeczne

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi państwami
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

Zakres: Usługi w Polsce

Podział usług

 • podział komunikacji (z przykładami)
 • zmiana znaczenia telefonii komórkowej i stacjonarnej (powody, uwarunkowania, skutki)
 • zmiana znaczenia poczty polskiej, przesyłek kurierskich i usług internetowych (powody, uwarunkowania, skutki)
 • zróżnicowanie dostępności do internetu w Europie i w Polsce

Transport lądowy

 • Cechy (wady i zalety) transportu samochodowego, kolejowego i przesyłowego
 • udział transportu samochodowego i kolejowego w transporcie ludzi i ładunków

Transport wodny i lotniczy

 • Cechy (wady i zalety) transportu morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego
 • porty morskie w Polsce
 • lotniska (nazwy i lokalizacja na mapie) w Polsce

Handel

 • pojęcia: import, eksport, saldo handlu miedzynarodowego
 • wartość salda handlu międzynarodowego dla Polski
 • główni partnerzy handlowi Polski
 • główne towary kupowane i sprzedawane przez Polskę

Turystyka

 • pojęcia: walory turystyczne, przyrodnicze i antropogeniczne
 • regiony turystyczne w Polsce
 • przykłady walorów przyrodniczych i antropogenicznych w różnych regionach Polski
 • obiekty z listy UNESCO na terenie Polski

Termin: 3a gim – 19 maja, 3b gim – 24 maja

Temat: Charakterystyka wybranego obiektu przyrodniczego w Polsce.

Ma być to konkretne:

 • jezioro (np. Zegrzyńskie)
 • rzeka (np. Narew)
 • góra (np. Rysy)
 • jaskinia
 • wodospad
 • puszcza
 • pomnik przyrody (np. dąb Bartek)
 • złoża surowca mineralnego (np. soli kamiennej)

Forma: plakat (format „dużego brystolu”), prezentacja multimedialna, folder/album/referat.

Praca ma być wykonana w grupach od 2 do 4 osób. Jest pracą obowiązkową dla wszystkich uczniów klasy 3a gim i 3b gim.

Obowiązkowe elementy pracy:

 1. Tytuł
 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją obiektu, legendą i skalą.
 3. Dokładny opis położenia geograficznego (w której części Polski, w jakim województwie, pasie rzeźby).
 4. Charakterystyka obiektu:
 • geneza powstania (rodzaj formy, czynnik wpływające na powstanie, procesy , które przyczyniły się do powstania tego obiektu, jego geologiczny wiek),
 • charakterystyka jakościowa (stan czystości wód, skład gatunkowy puszczy, rośliny i zwierzęta występujące na tym terenie), czyli wszelkie informacje dotyczące obiektu
 • dane liczbowe (np. wielkość, powierzchnia, wysokość, długość, przepływ),
 • znaczenie gospodarcze dla człowieka (rolnictwo, przemysł, usługi), w skali lokalnej, regionalnej, krajowej

5. Z tyłu pracy proszę o wypisanie literatury, czyli źródeł z których korzystaliście (w tym tych z internetu).

Ocenie będą podlegały:

 1. Zgodność z obowiązkowymi wytycznymi,
 2. Poprawność merytoryczna,
 3. Wkład pracy,
 4. Kreatywność, pomysłowość,
 5. Jakość wykonania, estetyka.

Praca dodatkowa – nieprzekraczalny termin do 08.01.2017

Klasy 3a,b gimnazjum

Temat: Czy Polska jest atrakcyjna turystycznie?

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • walorów przyrodniczych i kulturowych Polski
 • pokazanie ich unikatowości w skali europejskiej
 • mocnych i słabych stron, które przysłużą się lub ograniczą rozwój turystyki w Polsce

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi miejscami
 • Opis poszczególnych walorów turystycznych
 • możliwości dalszego rozwoju turystyki w Polsce
 • Zdjęcia

klasa 1A, 2A, 2B LO

Temat: Globalizacja – szansa, czy zagrożenie?

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • najważniejszych przyczyn globalizacji
 • zdefiniowanie pojęcia: globalizacja
 • opis płaszczyzn globalizacji
 • przedstawienie konkretnych przykładów globalizacji
 • diagnoza postępu globalizacji w przypadku Polski
 • szanse i zagrożenia płynące z globalizacji

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi opisywanymi miejscami
 • Zdjęcia
 • literatura.

Klasa 3A LO

Temat: Od państwa młodego do starzejącego się

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • przykładów państw młodych i starzejących się
 • piramidy wg płci i wieku
 • przyczyny zróżnicowania struktury wg płci i wieku na konkretnych przykładach państw młodych i starzejących się
 • najważniejsze zagrożenia związane z daną strukturą płci i wieku
 • analiza struktury płci i wieku dla Polski
 • skutki występowania danej piramidy z podziałem na gospodarcze i społeczne

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą) – z zaznaczonymi państwami
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

Klasa 3A LO – GEOGRAFIA POLITYCZNA

Temat: Szanse i zagrożenia dla współczesnej sytuacji gospodarczej Polski

Forma: prezentacje multimedialna lub folder lub plakat

Praca indywidualna

Przedstawienie:

 • bieżącej sytuacji gospodarczej kraju (struktura PKB, struktura zatrudnienia)
 • uwarunkowania wewnętrzne (krajowe) i zewnętrzne (międzynarodowe) sytuacji gospodarczej
 • przyczyny kondycji gospodarczej Polski
 • zagrożenia dla polskiej gospodarki
 • prognoza zmian gospodarczych Polski
 • Szanse za dla sytuacji gospodarczej Polski

Praca powinna zawierać:

 • Mapy (z legendą, skalą)
 • może zawierać zdjęcia
 • literaturę

1. Liczba ludności i jej zmiany

 • pojęcia: przyrost naturalny (dodatni i ujemny), współczynnik przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż demograficzny
 • zmiany liczby ludności w Polsce od 1939 r. i ich powody
 • zmiana współczynnika przyrostu naturalnego po 1945 r. i powody (model rodziny 2+1, kompensacja strat wojennych, przyczyny ekonomiczne itp.)
 1. Położenie i granice Polski

·         Cechy położenia Polski

·         Powierzchnia Polski i długość granic

·         Sąsiedzi Polski

·         Granice na morzu (rodzaje, zasięg)

·         Mapa administracyjna Polski (województwa i stolice)

2.       Dzieje geologiczne obszaru Polski

·         Najważniejsze wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski (te wybrane na lekcji)

3.       Zlodowacenia

·         Zasięgi zlodowaceń (nazwy)

·         Pojęcie: rzeźba staroglacjalna, rzeźba młodoglacjalna,

·         Formy rzeźby młodoglacjalnej (rysunek, nazwy, krótki opis)

·         Górskie formy polodowcowe (nazwy, krótki opis)

4. Ukształtowanie powierzchni Polski – Pasy rzeźby na terenie Polski, cechy poszczególnych pasów

5. Surowce mineralne (rodzaj, czas powstania, występowanie – mapa)

6.       Klimat Polski

·         Cechy klimatu Polski

·         Na czym polega przejściowość klimatu?

·         Czynniki kształtujące klimat Polski

·         Masy powietrza kształtujące klimat Polski

·         Zróżnicowanie temperatury (lato, zima) i opadów

·         Zróżnicowanie długość trwania okresu wegetacyjnego

·         Bryza – rodzaje, występowanie, opisy

·         Fen – opis,

7.       Wody powierzchniowe

·         Zlewiska i dorzecza na terenie Polski

·         Pojęcie: asymetria dorzecza i powody

·         Cechy Wisły i Odry

·         Typy genetyczne jezior, przykłady, krótki opisy, znajomość mapy

7.       Morze Bałtyckie

·         Cechy morza Bałtyckiego (m.in.głębokość max i śr.)

·         Zatoki, wyspy (mapa)

·         Zasolenie Bałtyku (i jego przyczyny)

8.       Gleby

·         Profil glebowy

·         Typy gleb

·         Rozpoznawanie gleb po profilach glebowych

·         Cechy poszczególnych gleb

·         Bonitacja – na czym polega i czemu służy

9.       Świat roślin i zwierząt

·         Rodzaje lasów w Polsce (pojęcie: grąd, łęg, ols)

·         Funkcje lasów

·         Formy ochrony przyrody

Zagadnienia do testu diagnostycznego:

1. Określanie współrzędnych geograficznych

2. Zadania dotyczące skali

3. Czynniki zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi (działalność wiatru, morza, rzek, lodowców i lądolodów, zjawiska krasowe, wietrzenie)

4. Strefy klimatyczno-roślinne świata (w tym klimatogramy)

5. Mapa polityczna Europy

6. Lokalizacja na mapie najważniejszych krain geograficznych

7. Rola monsunu w gospodarce Azji południowo-wschodniej

8. Surowce mineralne w Polsce

9. Podział administracyjny Polski (mapa)

10. Klimat w Polsce

11. Struktura płci i wieku ludności Polski

12. Najważniejsze cechy gospodarki Polki (sektory gospodarki)

Termin nieprzekraczalny dla wszystkich – 3 czerwca 2016.

 

Klasy 2ab gim

Forma: prezentacja multimedialna, plakat

Temat: Rekordy geograficzne.

Elementy obowiązkowe:

 • mapy
 • wybrane rekordy przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (dotyczące działalności człowieka) wraz z opisem – w liczbie: 10
 • zdjęcia
 • proszę rekordy wybrać tak, by dotyczyły różnych kontynentów i różnych zagadnień

Klasy 3abc gim

Temat: Szanse na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Obligatoryjne elementy pracy:

 1. Diagnoza wykorzystania możliwości pozyskiwania energii alternatywnej w Polsce
 2. Elementy sprzyjające i utrudniające rozwój energetyki alternatywnej
 3. Zalety elektrowni wodnych, wiatrowych i kolektorów słonecznych
 4. Własne propozycje zmian
 5. Zdjęcia
 6. Mapy

Praca powinna być twórcza, będę sprawdzała stopień „zapożyczeń” ze źródeł internetowych

Forma: prezentacja multimedialna (proszę o przesłanie pracy mailem) lub plakat

 

Klasy 1AB LO

Praca dodatkowa: Konflikt w Syrii
forma: prezentacja multimedialna

Praca ma zawierać:
– przyczyny konfliktu
– przebieg konfliktu
– międzynarodową reakcję
– zasięg przestrzenny konfliktu
– skutki dla obydwu stron
– przewidywania co do przyszłości
– mapy
– zdjęcia (byle nie drastyczne, ma być merytorycznie)
– wnioski, jakie błędy popełniły obydwie strony.

Klasa 2A LO

Temat: Dziura ozonowa – prawdy i mity

Elementy obowiązkowe:

 • Mapy
 • przyczyny powstania dziury ozonowej
 • prognozy zmian
 • Skutki (obecne) i w przyszłości
 • mity dotyczące dziury ozonowej
 • informacje na temat konieczności bezpiecznego opalania itd.
 • Zdjęcia, wykresy, grafiki

Materiały-powtórzeniowe-nr-6

 

Zachęcam uczniów klas 3 gimnazjum do zapoznania się z krótką powtórką z zakresu klasy 2.

1. Czynniki rozwoju rolnictwa
– funkcje rolnictwa
– czynniki przyrodnicze (z przykładami)
– czynniki pozaprzyrodnicze (z przykładami)
– struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach s.64
– pojęcia: plony, zbiory, rolnictwo wysokotowarowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe
– pozytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego
rolnictwo intensywne a ekstensywne (przykłady, opisy, państwa)

2. Główne obszary upraw

– podział roślin uprawnych, przykłady s 69
– opis uprawianych roślin (wg zeszytu), najwięksi producenci, zastosowanie, wymaganie, cechy charakterystyczne

3. Chów zwierząt na świecie

– wykorzystanie gospodarcze zwierząt, s76
charakterystyka chowu trzody chlewnej, bydła, owiec, drobiu (kierunki chowu, wymagania, zmiany w ostatnich latach),
– zróżnicowanie cech chowu bydła w różnych częściach świata (s.78-79)

4. Leśnictwo i gospodarka leśna

-funkcje lasów
– różne rodzaje lasów
– gospodarka rabunkowa i racjonalna. cechy, państwa, zagrożenia
– pojęcia: akwakultura, marikultura
 – podział obszarów morskich, s.84
– najkorzystniejsze obszary do połowów

5. Rozwój i znaczenie przemysłu

– podział przemysłu
– funkcje przemysłu
– 4 rewolucje przemysłowe (nazwy, czas, przełomowe dokonanie, nazwisko wynalazcy)
– czynniki lokalizacji przemysłu
– 3 rodzaje lokalizacji przemysłu s 90
– okręgi przemysłowe

6. Przemysł wysokiej technologii

– cechy restrukturyzacji przemysłu
działy przemysłu high-tech
– państwa o dużym udziale produktów wysokich technologii, s.96
 – czynniki lokalizacji przemysłu wysokich technologii
pojęcia: park naukowy, park technologiczny. technopolia,

7. Energetyka na świecie

– zmiany w bilansie energetycznym, s 99
– podział źródeł energii
– opis surowców energetycznych (3 producentów, informacje o surowcu)
– OPEC, członkowie
– zalety i w3ady wybranych typów elektrowni
– charakterystyka odnawialnych źródeł energii
– pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej

8. Komunikacja

– podział transportu i komunikacji
– zalety i wady poszczególnych rodzajów transportu
– zmiany w  łączności

9. Rozwój turystyki na świecie

– czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego

– rodzaje turystyki zw względu na różne kryteria

– walory turystyczne, podział, przykłady
– pojęcie: pojemność turystyczna
– pozytywne i negatywne skutki turystyki